Forum ana sayfa 3. Hukuk Dairesi 2016/7778 E. , 2017/17749 K.

3. Hukuk Dairesi 2016/7778 E. , 2017/17749 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489315
Konum: İstanbul3. Hukuk Dairesi 2016/7778 E. , 2017/17749 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki nişanın bozulmasından kaynaklanan tazminat ve hediyelerin geri verilmesi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, yerinde bulunmayan bütün temyiz itirazlarının reddi ile usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 542.80 TL bakiye temyiz harcının temyiz edene yükletilmesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 18.12.2017 günü oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararları