3. Hukuk Dairesi 2016/7605 E. , 2017/18132 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/7605 E. , 2017/18132 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:46

3. Hukuk Dairesi 2016/7605 E. , 2017/18132 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı ... tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, murisin eşi olduğunu, murisin 12/06/1998 tarihli vasiyetnamesi ile 195 ada 7 parsel sayılı taşınmazının üst katını kendisine , diğer malvarlığını davalılara bıraktığını, daha sonra anılan taşınmazın üst katını kendisine satış yolu ile devrettiğini, vasiyetnamenin mirastan mahrum etmeye yönelik olduğunu ileri sürerek; vasiyetnamenin iptaline karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı ..., vasiyetnamenin geçerli olduğunu, iptal edilmesi için bir neden bulunmadığını belirterek, davanın reddini istemiştir .
Mahkemece; davanın kabulüne karar verilmiş,hüküm davalı ... tarafından temyiz edilmiştir.
TMK'nun 557.maddesinde vasiyetnamenin iptali sebepleri sınırlı olarak sayılmıştır. Bunlar; 1-Ehliyetsizlik, 2-Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucunda yapılmış olması, 3-Tasarrufun içeriğinin bağlandığı koşullar veya yüklemelerin hukuka veya ahlaka aykırı olması, 4-Tasarrufun kanunda öngörülen şekillere uyulmadan yapılmış olması olarak dört tanedir.
Somut olayda; davacı, vasiyetnamenin iptalinin gerekçesi olarak yukarıda anılan nedenlerden hiçbirinin varlığını iddia ve ispat etmemektedir.
Bu durumda, mahkemece; vasiyetnamenin iptalini gerektiren yasal bir neden bulunmadığından davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeler ile yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamış , bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla