3. Hukuk Dairesi 2016/7598 E. , 2017/18175 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/7598 E. , 2017/18175 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:47

3. Hukuk Dairesi 2016/7598 E. , 2017/18175 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK (TİCARET)MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki menfi tespit davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, ... ilçesinde bulunan ... Bey otelini işlettiğini,davalı kurum görevlileri tarafından 03.10.2013 tarihinde işlettiği otele ait 70440 no’lu abonenin sayacının kontrol edildiğini ve bir sorun olmadığından ölçü panosunun davalı kurum görevlilerince kontrol edilip mühürlendiğini; ancak, davalı kurum görevlilerince 06.01.2014 tarihinde yapılan ikinci kontrol sonucunda kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle hakkında kaçak elektrik tespit tutanağı düzenlendiğini ve 53.845,80 TL ceza tahakkuk ettirildiğini; kendisinin kaçak elektrik kullanmadığını, sayacın arızalı olmadığının tutanakta yazılı olduğunu ileri sürerek; davalı şirkete borçlu olmadığının tespiti ile kesilen elektriğin tedbiren kullanıma açılmasını talep etmiştir.
Davalı, davacının davalı kurum nezdinde elektrik aboneliğinin bulunduğunu, kendileri tarafından davacının adresinde yapılan kontroller sırasında davacının kaçak elektrik kullandığının tespit edildiğini ve buna istinaden kaçak elektrik tahakkuku yapıldığını savunarak; davanın reddini istemiştir.
Mahkemece; davanın kabulü ile, davacının 06/01/2014 tarihli kaçak elektrik tespit tutanağı içeriğindeki 53.845,80 TL yönünden davalıya borçlu olmadığının tespitine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Uyuşmazlık; kaçak elektrik kullanımından kaynaklı borca yönelik borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.
Elektrik Tarifeleri Yönetmeliği 01.03.2003 tarihinde yürürlükten kaldırılmış ve Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği yürürlüğe girmiştir. Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 13. maddesi hükmünde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde elektrik tüketilmesi, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmiş, 15. madde hükmünde de, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin tespit, süre, tüketim miktarı hesaplama, tahakkuk, ödeme yöntemleri ile diğer usul ve esasların dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirleneceği açıklanmıştır.
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin uygulanmasına ilişkin olarak 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında 622 sayılı karar alınmıştır.
Somut olayda; davacının davalı kurumun ‘’ticarethane’’ tarifesinden elektrik abonesi olduğu, davalı kurum görevlilerince yapılan inceleme sonucunda davacı hakkında ‘’nötr kablosunun bara üzerinde izoleli papuçla sayaca bağlanmış ve kablo ucu bantlı olduğu için nötr sayaca gelmiyor bu yüzden sayaç ölçüm yapmıyor 13. maddenin a) bendine göre bu tutanak tutulmuştur, kablonun kendisi alınmıştır, fotoğraf çekildi, “ açıklamasını içerir 06.01.2014 tarihli kaçak tespit tutanağının düzenlendiği, söz konusu tutanağa istinaden de davaya konu edilen kaçak tüketim tahakkukunun davacıya fatura edildiği anlaşılmaktadır.
Mahkemece, her ne kadar, mahallinde iki elektrik mühendisi ve bir hukukçu bilirkişi refakate alınmak suretiyle yapılan keşif sonrasında alınan asıl ve ek rapor hükme esas alınmak suretiyle davanın kabulüne karar verilmiş ise de; söz konusu asıl ve ek rapor incelendiğinde yukarıda ifade edilen kaçak tutanak tarihinde yürürlükte olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan 29.12.2005 günlü 622 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenmediği,alınan raporun davalı tarafın itirazlarını karşılar nitelikte bulunmadığı kuşkusuzdur. Bu nedenle, alınan asıl ve ek rapor bu yönü ile yönetmeliğe uygun olmadığından hükme esas alınamayacağı da kuşkusuzdur.
Hal böyle olunca, mahkemece; yukarıda ifade edilen yasa hükümleri ve açıklamalar dikkate alınmak suretiyle, davalı kurumun davacıdan isteyebileceği kaçak elektrik bedeli bulunup bulunmadığının tespiti noktasında, tutanak tarihinde yürürlükte olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan 29.12.2005 günlü 622 sayılı kararı ile Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre hesaplanması için dosyanın önceki bilirkişiler dışında alanında uzman 3'lü bilirkişi heyetine tevdi edilmesi suretiyle Yargıtay ve taraf denetimine elverişli ve özellikle davalı tarafın itirazlarını da karşılar şekilde rapor alınarak sonucuna uygun hüküm tesisi yoluna gidilmesi gerekirken; eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla