3. Hukuk Dairesi 2016/7558 E. , 2017/18091 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/7558 E. , 2017/18091 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:48

3. Hukuk Dairesi 2016/7558 E. , 2017/18091 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı, tarımsal sulama abonesi olan davalının kaçak elektrik kullandığının tespit edildiğini ve hakkında kaçak tespit tutanağı tutulduğunu, davalı tarafça kaçak kullanıma ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaması üzerine ... 1.İcra Müdürlüğü'nün 2013/6082 esas sayılı dosyası ile icra takibi başlatıldığını davalının haksız itirazı üzerine takibinin durduğunu belirterek, davalının icra dosyasına vaki itirazın iptali ve takibin devamına ve %20'den aşağı olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı, davacı kurum icra takibinde talep edilen miktar kadar borcu olmadığını ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulü ile, davalının ... 1. İcra Müdürlüğünün 2013/6082 esas sayılı takibe yaptığı itirazın 9.300,88 TL lik kısmı yönünden iptali ile takibin bu miktar üzerinden devamına, fazlaya ilişkin istemin reddine, asıl alacak miktarına takip tarihinden itibaren yasal faiz işletilmesine, alacağın yargılamayı gerektirmesi, likit olmaması ve davalının kısmen haklı çıkması nedenleriyle icra inkar tazminatı talebinin reddine karar verilmiş; hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
Dava İİK'nun 67.maddesinde düzenlenen itirazın iptali davasıdır.
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanan ve 25 Eylül 2002 günlü Resmi Gazetede yayınlanarak 01.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13. maddesi hükmünde, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yasal şekilde tesis edilmiş sayaçtan geçirilmeden mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi, kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilmiş,yine 13.
madde b bendinde ; Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması, kaçak elektrik tüketimi olarak açıkça belirtilmiş ; 15. madde hükmünde de, kaçak ve usulsüz elektrik enerjisi kullanımına ilişkin tespit, süre, tüketim miktarı hesaplama, tahakkuk, ödeme yöntemleri ile diğer usul ve esasların dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenerek Kuruma sunulacağı ve kurul onayı ile uygulamaya konulacağı açıklanmıştır.
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından uygulanacak “Kaçak ve Usulsüz Elektrik Enerjisi Kullanılması Durumunda Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslar” hakkında 622 sayılı karar alınmıştır.
Somut olaya gelince;davalının davacı şirketin ... nolu tarımsal sulama abonesi olduğu, 12.09.2013 tarihli kaçak tespit tutanağında, davalının borcundan dolayı kesik olan elektriği mührünü kırarak kullandığı ve elektriğin sayaçtan geçtiğinin belirtildiği, davacı şirket tarafından Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 13/a-b kapsamında kaçak tahakkuku yapıldığı ve davalının 12.09.2013 tarihli kaçak elektrik borcunu ödememesi nedeniyle hakkında, 9.310,66 TL üzerinden icra takibi başlatıldığı, davalı tarafın itirazı neticesinde takibin durduğu anlaşılmaktadır.
Davalının dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun şekilde kestiği elektrik enerjisini, yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması kaçak elektrik enerjisi tüketimi olduğu ve Elektrik Tarifeleri Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 13/a-b maddesi hükmüne göre kaçak elektrik tüketimi hesaplaması yapılması gerektiği kuşkusuzdur.
Yargılama sırasında görüşüne başvurulan ve hükme esas alınan 24.04.2014 tarihli bilirkişi raporunda, 01.03.2003 tarihinde yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 sayılı kurul kararında belirtilen süre,tüketim miktarı hesaplama, ortalama aylık çalışma süreleri, tahakkuka ilişkin düzenlemelerdeki hususlar dikkate alınmadan ve denetime elverişli olmayacak şekilde rapor tanzim edildiği anlaşılmaktadır.
Nitekim bilirkişi raporunda, dava konusu uyuşmalık hakkında, hem Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği'nin 14. maddesinde düzenlenen usulsüz elektrik kullanımına ilişkin açıklamalar yapılmış olup hem de dava konusu faturanın kaçak elektrik kullanımına dayalı olarak düzenlendiği belirtilmiş olmakla, bu yönüyle bilirkişi raporunun kendi içinde çelişkili olduğu, ayrıca raporda dava konusu faturanın içeriğine ilişkin de herhangi bir inceleme-değerlendirme yapılmaksızın davacı kurum tarafından tahakkuk ettirilen asıl alacak miktarı aynen alınarak, bu bedele takip tarihine kadar işlemiş faiz ve gecikme zammı hesaplandığı, buna göre bilirkişi raporunun hükme esas alınabilecek nitelikte olmadığı açıktır.
Hal böyle olunca mahkemece, kaçak tüketim tahakkukunu gösterir belgeler dosya içerisine alınarak, dosyanın konusunda uzman bilirkişi ya da bilirkişi heyetine verilmesi ve bilirkişiden davacı kurumun davalı taraftan isteyebileceği kaçak elektrik bedelinin Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği ve 622 sayılı Kurul kararı hükümlerine göre hesaplanması için rapor alınarak, "usuli kazanılmış hak" müessesesi de gözetilmek suretiyle, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yetersiz bilirkişi raporu benimsenerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle hükmün HUMK'nun 428. maddesi gereğince davalı yararına BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla