3. Hukuk Dairesi 2016/6996 E. , 2017/17649 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/6996 E. , 2017/17649 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:56

3. Hukuk Dairesi 2016/6996 E. , 2017/17649 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki itirazın iptali davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü."

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı; davalı borçlu aleyhine tahakkuk eden kaçak elektrik borcu nedeniyle ... 7.İcra Müdürlüğünün 2013/27556 esas sayılı takip dosyası ile ilamsız takip yapıldığını, davalının itirazı üzerine takibin durduğunu belirterek, davalının haksız ve yersiz itirazının iptali ile takibin devamına, davalının %20'den az olmamak üzere icra inkar tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı; ... Tekstil San.ve Tic.Ltd.Şti.'nin ortağı ve yetkili müdürü olduğunu, anılan şirketin davacı şirkete kayıtlı olarak elektrik alımı yaptığını, kendisinin ise bu şirketin yetkilisi olup tüketici olmadığını, bu nedenle kendisine borç yüklenemeyeceğini belirterek borçlu olmadıklarının tespiti ile açılan takibin iptaline, davanın reddine, davacı şirket kötü niyetli olarak hareket etmiş olduğundan takibin %20 oranında kötü niyet tazminatı ödemesine karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece; davanın kısmen kabulü ile davalının ... 7.İcra Müdürlüğünün 2013/27556 esas sayılı takip dosyasındaki toplam 9.363,75 TL alacağa itirazın iptali ile takibin bu kısım üzerinden devamına, fazlaya dair talebin reddine, alacak yargılama sonucu belli olduğundan icra inkar tazminatı taleplerinin reddine karar verilmiş, hüküm süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
1-) HMK 266.maddesi hükmüne göre, çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi oy ve görüşünün alınması zorunludur. Genel hayat tecrübesi ve kültürünün sonucu olarak herkes gibi hakimin de bildiği konularda bilirkişi dinlenmesine karar verilemeyeceği gibi, hakimlik mesleğinin gereği olarak hakimin hukuki bilgisi ile çözümleyebileceği konularda da bilirkişi dinlenemez. Her halde seçilecek bilirkişinin mesleği itibarıyla konunun uzmanı olması gerekir.
HMK.nun 281.maddesinde, tarafların, bilirkişi raporunda eksik gördükleri hususların, bilirkişiye tamamlattırılmasını; belirsizlik gösteren hususlar hakkında ise bilirkişinin açıklama yapmasının sağlanmasını veya yeni bilirkişi atanmasını mahkemeden talep edebilecekleri; mahkeme, bilirkişi raporundaki eksiklik yahut belirsizliğin tamamlanması veya açıklığa kavuşturulmasını sağlamak için, bilirkişiden ek rapor alabileceği; ayrıca gerçeğin ortaya çıkması için gerekli görürse, yeni görevlendireceği bilirkişi aracılığıyla, tekrar inceleme de yaptırabileceği açıklanmıştır.
Somut olaya gelince; hükme esas alınan 19.06.2015 tarihli bilirkişi raporunda, sayacın 2 fazının çalışmadığı tespit edildiğinden kaçak elektrik tüketim bedeli 2007X2=1014 kwh olarak bulunmuş ve bu değer dikkate alınarak hesaplama yapılmıştır. Bu hali ile raporda maddi hata yapıldığı açıktır ancak davacının bu yöndeki itirazı dikkate alınmadan rapor doğrultusunda hüküm kurulmuştur
O halde mahkemece, söz konusu maddi hata yönünden raporu düzenleyen bilirkişiden ek rapor alınarak sonucunda göre karar verilmesi gerekirken açık maddi hata içeren bilirkişi raporu hükme esas alınarak karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
2-)Bozma nedenine göre, davacının diğer temyiz itirazlarının bu aşamada incelenmesine gerek görülmemiştir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince davacı yararına BOZULMASINA, ikinci bentte açıklanan nedenle davacının diğer temyiz itirazlarının incelenmesine şimdilik yer olmadığına ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince karar düzeltme yolu kapalı olmak üzere, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla