3. Hukuk Dairesi 2016/6912 E. , 2017/18093 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/6912 E. , 2017/18093 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:58

3. Hukuk Dairesi 2016/6912 E. , 2017/18093 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki vasiyetnamenin tenfizi davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kabulüne yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar, müşterek (kök) muris ...'in 18/08/2009 tarihinde vefat ettiğini, murisin sağlığında düzenlemiş olduğu ... Noterliğinin 08/03/1988 tarihli ... yevmiye nolu vasiyetnamesi ile ... ili ... Köyü, ... Mevki, 1050 parsel sayılı taşınmazı oğulları ... ve ... vasiyet ettiğini, vasiyetname kesinleşmiş olmasına rağmen davalının üzerine düşen edimi yerine getirmediğini belirterek, dava konusu vasiyetnamenin tenfizi ile vasiyetname konusu taşınmazın vasiyet alacaklıları ... ve ... mirasçıları olan davcılar adına tescilini talep etmişlerdir.
Davalı, dava konusu ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı tarihte miras bırakanın 72 yaşında olup tasarruf ehliyetinin bulunmadığını, ayrıca vasiyetname konusu taşınmazın tek bir taşınmaz olduğu halde sanki iki farklı taşınmaz gibi, önce tamamının mirasçı ..., ardından aynı taşınmazın 1/2'şer pay ile mirasçılar ... ve ... vasiyet edilidğini, bu çelişki nedeniyle vasiyetnamenin hükümsüz olduğunu ileri sürerek, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, davanın kabulü ile, dava konusu ... ili ... ilçesi, ... Mahallesi, ... Mevkiinde kain eski 6 pafta 1050 parsel, yeni 9068 ada 40 nolu parselin tapu kaydının iptali ile, 1/2 oranında ... ... mirasçıları, 1/2 oranında ... ... mirasçıları adına tapuda kayıt ve tesciline, karar verilmiş; hüküm davalı tarafça temyiz edilmiştir.
Dava; vasiyetnamenin tenfizi istemine ilişkindir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; kök muris ...'i ... ili ... Köyü, ... Mevki, 1050 parsel sayılı taşınmazını, dava konusu 08/03/1988 tarihli vasiyetname ile oğulları ... ve ... adına vasiyet ettiği, her iki vasiyet alacaklısının da vefat etmiş ve geriye mirasçıları olarak davacıların kalmış olduğu, murisin ölümünden sonra vasiyetnamenin ... Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 01.12.2011 tarihinde kesinleşen
kararı ile açılıp okunduğu, vasiyetnameye ve davaya konu taşınmazın 30/12/2013 tarihinde tüm mirasçıların talebi üzerine, yasal mirasçılık belgesi esas alınarak, davacı da dahil olmak üzere kök muris ...'in yasal mirasçıları adına intikalinin yapıldığı, buna göre iş bu vasiyetnamenin tenfizi davasının açıldığı tarih itibariyle dava konusu taşınmazın muris adına kayıtlı olmadığı ve gerçekleşen bu hukuki durum karşısında artık vasiyetnamenin ifasını talep etmenin mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Buna göre mahkemece, davacının dava ve vasiyetname konusu taşınmazın, dava tarihinden önce tapuda intikal gördüğü gözetilerek, davanın hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ: Yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 6100 sayılı HMK'nun geçici madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK.nun 440.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 25.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla