3. Hukuk Dairesi 2016/6796 E. , 2017/17683 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

3. Hukuk Dairesi 2016/6796 E. , 2017/17683 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 09 Ağu 2018 23:58

3. Hukuk Dairesi 2016/6796 E. , 2017/17683 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :AİLE MAHKEMESİ

Taraflar arasındaki nişanın bozulması nedeniyle hediyelerin iadesi-maddi ve manevi tazminat davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın kısmen kabulüne, karşı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacılar-k.davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra, dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacılar; davalı ile davacılardan ...'nın 28/12/2012 tarihinde nişanlandığını, davalının haksız tutumu nedeni ile nişanı tek taraflı attığını, bu nedenle düğün olacağı inancı ile alınan eşyaların bedeli olarak fazlaya dair talepleri saklı kalmak üzere 500 TL maddi tazminat, evlenme amacı ile yapılan harcamalar ve katlanılan maddi fedakarlıklar için 250 TL maddi tazminat ile evlenme vaadi ile işten ayrılan davacı ...'nın mahrum kaldığı gelirinden dolayı 250 TL maddi tazminatın, davalının kişilik haklarına aykırı söz ve eylemlerden dolayı nişanın bozulması nedeni ile davacılardan ... için 25.000 TL manevi tazminatın dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacılara verilmesine karar verilmesini talep etmiş, 12.05.2015 tarihli ıslah dilekçeleriyle taleplerini 14.457,40 TL'ye yükseltmişler ve 07.10.2015 tarihli dilekçeleriyle davacılardan ...'nın talebinin mahrum kalınan kar için 4.807,40 TL, eşyalar için 3.850 TL olduğunu, davacılardan ...'nin talebinin 3.300 TL, ...'in talebinin 2.250 TL maddi tazminat olduğuna dair açıklamada bulunmuşlardır.
Davalı; davacıların kusurlu hareketleri ile nişanın bozulmasına sebep oldukları ve nişan nedeni ile davacı tarafça alınan eşyaların iadesi için davacı tarafa ihtar göndermesine rağmen eşyaları almadıklarını, maddi ve manevi tazminatın şartlarının oluşmadığını savunarak; davanın reddine, nişanın bozulmasında kusurlu olan davacılardan ... ve ...'nin eylemlerinin kişilik haklarına saldırı niteliğinde olması nedeni ile davacılardan ... ve ...'den ayrı ayrı 5.000 TL olmak üzere toplam 10.000 TL manevi tazminatın tahsiline karar verilmesini dilemiştir.
Mahkemece; asıl davada davacı ...'ın manevi tazminat ile mahrum kalınan gelire ilişkin taleplerinin reddine, davacıların eşya bedeline ilişkin taleplerinin kabulüne, davalı-karşı davacı ...'nin, ... ...'a yönelik manevi tazminat talebinin reddine karar verilmiş, hüküm davacılar-karşı davalı tarafından süresinde temyiz edilmiştir.
Dava, nişanın bozulmasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat istemine ilişkindir.
1-) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre, davacılar-karşı davalı vekilinin sair temyiz nedenleri yerinde değildir.
2-) Ancak; karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin manevi tazminat davalarında ücret başlıklı 10 maddesinin 3.fıkrası "Bu davaların tamamının reddi durumunda avukatlık ücreti tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümüne göre hükmolunur" hükmünü ihtiva etmektedir.
Somut olayda; mahkemece, dava manevi tazminat talebi yönünden reddedildiğinden, red edilen manevi tazminat için 1.500 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken; davalı-karşı davacı lehine 3.000 TL nisbi vekalet ücreti takdir edilmesi doğru görülmemiştir.
3-) Ne var ki yapılan bu yanlışlığın giderilmesi yeniden yargılama yapılmasını gerektirmediğinden kararın düzeltilerek onanması HUMK. 438/7 maddesi gereğidir.
SONUÇ: Yukarıda birinci bentte açıklanan nedenlerle davacılar-karşı davalının sair temyiz itirazlarının reddine, ikinci ve üçüncü bentte açıklanan nedenlerle hüküm fıkrasının 9.bendinde yer alan "Asıl davada davacı ...'ın reddedilen manevi tazminat talebi yönünden davalı-karşı davacı, kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 3.000 TL vekalet ücretinin davacı-karşı davalı ...'dan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine" ifadelerinin çıkartılarak yerine "Asıl davada davacı ...'ın reddedilen manevi tazminat talebi yönünden; davalı-karşı davacı kendisini bir vekille temsil ettirdiğinden Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre hesaplanan 1.500 TL maktu vekalet ücretinin davacı- karşı davalı ...'dan alınarak davalı-karşı davacıya verilmesine" ifadelerinin yazılmasına, hükmün düzeltilmiş bu şekliyle ONANMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz eden tarafa iadesine, 6100 sayılı HMK'nun Geçici Madde 3 atfıyla 1086 sayılı HUMK'nun 440. maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren 15 günlük süre içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 14.12.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla