Forum ana sayfa İÇTİHAT PAYLAŞIM FORUMLARI İstinaf Mahkemeleri Kararları Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları İHTİYATİ HACİZ, FATURA, ÖDEME PLANI VE DOSYA KAPSAMI

İHTİYATİ HACİZ, FATURA, ÖDEME PLANI VE DOSYA KAPSAMI


teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21692


T.C.
İSTANBUL
BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
12. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO: 2019/312
KARAR NO : 2019/281
KARAR TARİHİ:07/03/2019
T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A
İ S T İ N A F K A R A R I
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ: İSTANBUL ANADOLU 10. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
TARİHİ : 19/12/2018
NUMARASI : 2018/52
DAVA : İtirazın İptali(Taşıma Sözleşmesinden Kaynaklanan)
TALEP : İhtiyati Haciz
İSTİNAF KARAR TARİHİ: 07/03/2019ÖZET:İİK'nın 257.maddesindeki şartların oluşması gerekir. İİK'nın 257/1.maddesine göre, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı... ihtiyati haciz talebinde bulunabilir.İİK'nın 258/1. Maddesinin 2. Cümlesine göre: "İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için alacaklı, alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri göstermeye mecburdur." Bu madde uyarınca İhtiyati haciz talep eden, İİK'nın 257/1. Maddesi kapsamında bir para borcunun alacaklısı olduğunu, borcun rehinle temin edilmediğini ve borcun vadesinin gelmiş olduğunu yaklaşık olarak mahkemeye kanaat getirecek tarzda ispat etmek durumundadır. Somut olayda; iddia, savunma, dava konusu faturalar, 09/11/2017 tarihli Ödeme Planı ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında alacak iddiası yönünden yaklaşık ispat olgusunun gerçekleştiği, alacağın muaccel olduğu ve rehinle temin edildiğine dair bir iddianın da bulunmadığı, dolayısıyla davacının ihtiyati haciz talebinde haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup, ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki ara kararında isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen davacı vekilinin istinaf başvurusunun kabulü ile, 19/12/2018 tarihli ara kararın kaldırılması ve teminat karşılığında ihtiyati haciz kararı verilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


İlk derece mahkemesince ihtiyati haciz isteminin reddine yönelik olarak verilen 19/12/2018 tarihli ara
kararın ihtiyati haciz isteyen/davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine düzenlenen rapor ve dosya
kapsamı incelenip gereği görüşülüp düşünüldü.


DAVA: İhtiyati haciz isteyen/davacı vekili, davalının 14/07/2017 tarihinden itibaren müvekkilinden bir
süre İstanbul-Viyana arası demiryollarında çekme/römorkaj, taşıma ve sair hizmetler aldığını, ancak
buna ilişkin düzenlenen faturaların büyük bir kısmının davalı tarafça ödenmediğini, toplam borcun
131.533-Euro olduğunu, 09/11/2017 tarihinde davalı yetkilisi tarafından imzalanan belgede davalının
ödemeleri kayıtsız ve şartsız ne zaman yapacağını tek tek yazdığını, bu ikrar sonrası bazı ödemeler
yapıldığını, ancak daha sonra ödemelerin aksatıldığını, bakiye kalan borç miktarını içeren müvekkili
kayıtlarını noter onaylı tercümeli ve apostil şerhli sunmakta olduklarını,alacağın tahsili amacıyla
başlatılan iki ayrı icra takibinin davalının haksız itirazları ile durduğunu ileri sürerek itirazların iptali ile
takibin devamına, fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla şimdilik 131.533-Euro karşılığı 800.509-
TL borcuna yeter miktarda menkul ve gayrimenkul malları ile 3.şahıslardaki hak ve alacaklarının
ihtiyaten haczine karar verilmesini talep etmiştir.


CEVAP: Davalı vekili istinaf isteminden sonra sunduğu cevap dilekçesinde, alınan hizmet bedelinin
ödendiğini, ancak hizmetin bir kısmının ayıplı olması ve bir kısmının fahiş tutarda faturalandırılması
nedeniyle 52.184,11-Euro bedelli iade faturası düzenlenip davacıya tebliğ edildiğini savunarak davanın
reddini istemiştir.


İLK DERECE MAHKEMESİ KARAR ÖZETİ: İlk derece mahkemesinin 19/12/2018 tarihli ara kararı
ile, dava konusunun bir mal veya hizmet satışından doğmuş olduğu, bu sebeple dava konusu alacağın
yargılamayı gerektirdiği gerekçesiyle ihtiyati haciz talebinin reddine karar verilmiştir.


İSTİNAF SEBEPLERİ: İhtiyati haciz isteyen/davacı vekilinin istinaf dilekçesinde özetle; Davalının
borç ikrarını içeren belge dikkate alınmadan karar verildiğini, ihtiyati haciz şartlarının oluştuğunu
belirterek ara kararın kaldırılmasını ve ihtiyati hacze karar verilmesini istemiştir.


GEREKÇE: Talep, muhtelif faturalardan doğan alacağın tahsili amacıyla başlatılan icra takiplerine
itirazların iptali istemli açılan davada, davalının menkul, gayrimenkul malları ile 3. şahıslardaki tüm ve
hak ve alacaklarına ihtiyati haciz konulması istemine ilişkindir.İlk derece mahkemesinin 19/12/2018
tarihli ara kararı ile yukarıda açıklanan gerekçelerle ihtiyati haciz talebinin reddine karar
verilmiştir.İİK'nın 257.maddesindeki şartların oluşması gerekir. İİK'nın 257/1.maddesine göre, rehinle
temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı... ihtiyati haciz talebinde
bulunabilir.İİK'nın 258/1. Maddesinin 2. Cümlesine göre: "İhtiyati haciz kararı verilebilmesi için
alacaklı, alacağı ve icabında haciz sebepleri hakkında mahkemeye kanaat getirecek delilleri göstermeye
mecburdur." Bu madde uyarınca İhtiyati haciz talep eden, İİK'nın 257/1. Maddesi kapsamında bir para
borcunun alacaklısı olduğunu, borcun rehinle temin edilmediğini ve borcun vadesinin gelmiş olduğunu
yaklaşık olarak mahkemeye kanaat getirecek tarzda ispat etmek durumundadır. Somut olayda; iddia,
savunma, dava konusu faturalar, 09/11/2017 tarihli Ödeme Planı ve tüm dosya kapsamı dikkate
alındığında alacak iddiası yönünden yaklaşık ispat olgusunun gerçekleştiği, alacağın muaccel olduğu ve
rehinle temin edildiğine dair bir iddianın da bulunmadığı, dolayısıyla davacının ihtiyati haciz talebinde
haklı olduğu sonuç ve kanaatine varılmış olup, ilk derece mahkemesinin aksi yöndeki ara kararında
isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle ihtiyati haciz isteyen davacı vekilinin istinaf başvurusunun
kabulü ile, 19/12/2018 tarihli ara kararın kaldırılması ve teminat karşılığında ihtiyati haciz kararı
verilmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.


HÜKÜM: Yukarıda açıklanan nedenlerle,İhtiyati haciz isteyen/davacı vekilinin istinaf başvurusunun
KABULÜNE; İstanbul Anadolu 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 19/12/2018 tarih ve 2018/52 Esas
sayılı ara kararının HMK 353(1)b-2 gereği KALDIRILMASINA,"800.509- TL alacak yönünden
alacağın % 15 'ine tekabül eden 120.076,35- TL teminat (nakit veya kesin-süresiz teminat mektubu)
karşılığında İİK.'nin 257/1 maddesi gereğince davalının menkul ve gayrimenkul malları ile üçüncü
şahıslardaki hak ve alacaklarından borca yetecek miktarın İcra İflas Kanunun koyduğu sınırlar içinde
İHTİYATEN HACZİNE, İİK'nın 261. Maddesi uyarınca on gün içinde infaz edilmemesi halinde ihtiyati
haciz kararının kendiliğinden kalkmış sayılmasına,”İhtiyati haciz isteyen/davacı tarafça yatırılan 44,40-
TL peşin istinaf karar harcının istek halinde kendisine iadesine,İhtiyati haciz isteyen/davacı tarafça
yapılan istinaf yargılama giderlerinin esas hükümle birlikte değerlendirilmesine,Teminatın
tamamlanmasına dair işlemlerin ilk derece mahkemesi tarafından yerine getirilmesine, dosyanın kararı
veren mahkemeye gönderilmesine,Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oy birliğiyle HMK
362/1-f maddesi uyarınca kesin olarak karar verildi. 07/03/2019

HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

Dön Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları