Foruma girişte hatalı şifre uyarısı ya da başkaca sorun yaşayan üyelerimiz bu bağlantıdan destek talebinde bulunabilirler.

UYAP ÜZERİNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN GÖNDERİLDİĞİ VE SİSTEME KAYDEDİLDİĞİ TARİH DAVANIN AÇILMA TARİHİDİR

Cevapla
Kullanıcı avatarı
teoman
Global Moderatör
Mesajlar: 23646
Kayıt: 29 Tem 2012 17:08
Meslek: "Haksızlığa sapıp bütün insanların senin peşinden gelmeleri yerine, adaletli davranıp tek başına kalman daha iyidir."

UYAP ÜZERİNDEN DAVA DİLEKÇESİNİN GÖNDERİLDİĞİ VE SİSTEME KAYDEDİLDİĞİ TARİH DAVANIN AÇILMA TARİHİDİR

Mesaj gönderen teoman »

T.C.
SAMSUN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
8. HUKUK DAİRESİ
DOSYA NO : 2019/2981
KARAR NO : 2019/3073
T Ü R KM İ L L E T İ A D I N A İ S T İ N A F K A R A R I
BAŞKAN :NAHİT K..
ÜYE :SERKAN T.. .
ÜYE :HARUN A..
KATİP :HURİYE Ü..
İNCELENEN KARARIN
MAHKEMESİ : SAMSUN 1. İŞ MAHKEMESİ
DAVA TARİHİ : 05/02/2019
KARAR TARİHİ : 03/10/2019
NUMARASI : 2019/120 Esas, 2019/667 Karar
DAVACI :.......
VEKİLLERİ : Av......
DAVALI : ........
VEKİLLERİ : Av. ........
DAVANIN KONUSU : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden kaynaklanan)GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı vekili, feshin geçersizliğini,davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı vekili,davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
İlk derece mahkemesince tarafların dayanak yaptıkları bir kısım deliller toplanmış, 03/10/2019 tarih, 2019/120 Esas, 2019/667 Karar sayılı kararıile davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.

İlkderece mahkemesinin bu hükmüne karşı davacı vekili özetle, ilk derece mahkemesi kararının hatalı olduğu, davanın 04/02/2019 tarihinde ve süresinde açıldığı, bu husunun 6100Sayılı Kanunun 118 ve 120.maddelerine uygun bir şekilde yapıldığı, ayrıca telekonferans ile yapılan işe iade konulu arabuluculuk görüşmeleri sonunda 2 haftalık dava açma süresi görüşmenin sona erdiği tarih değil tutanağın arabulucuya teslim edildiği tarihten itibaren başlayacağı, buna görede davanın süresinde açıldığı gerekçeleriyleyasal süresiiçindeistinafyolunabaşvurmuştur.

GEREKÇE

Taraflar arasındaki uyuşmazlık feshin geçersizliğine, davacının işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine uygun olduğu anlaşılmaktadır.

İlk derece mahkemesince yazılı gerekçelerle davanın dava şartı yokluğundan reddine karar verilmiştir.

Taraflar arasında davanın süresi içinde açılıp açılmadığı uyuşmazlık konusudur.

İlk derece mahkemesince davanın süresinde açılmadığından dava şartı yokluğundan davanın reddine karar verilmiştir.
Yargıtay'ın yerleşik ve Dairemizce de benimsendiği üzere;
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 118. maddesinde; "(1) Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Dava dilekçesine davalı sayısı kadar örnek eklenir.
(2) Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikte belirlenir." şeklindedir.

Yine; 03/04/2012 tarihli ve 28253 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği, 06/08/2015 tarih ve 29437 Mükerrer S.R.G. de yayımlanan Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin 262. maddesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Halen yürürlükte olan Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin, "Davanın açılması" başlıklı 197.md. 9.fıkrasında aynen; (9) Taraf vekillerince UYAP üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılabilir. Bu işler için ayrıca ıslak imzalı belge istenmez. Avukatların UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmeleri için güvenli elektronik imza sahibi olmaları gerekir. Yargılama harçları ve gider avansı davanın açılması esnasında avukat tarafından elektronik ortamda mahkeme veznesi hesabına aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin baro kartı veya kredi kartı gibi ödeme araçlarıyla yapılması sağlanabilir. Dava, dilekçenin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur."Şeklinde düzenleme mevcuttur.

İlk derece mahkemesince; gerekçeli kararda belirtildiği şekilde davanın süresinde açılmadığı gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin gerekçeli kararında belirttiği Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 22/09/2019 tarih, 2010/3-391 esas ve 2010/416 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK'nın yürürlüğe girdiği tarihten önceki yürürlükte bulunan 1086 sayılı HUMK dönemine ait olduğu, dolayısıyla bu karara itibar edilmesinin mümkün olmadığı ve herhangi bir geçerliliğin bulunmadığı, 6100 sayılı HMK'nın 118.maddesiyle ve halen yürürlükte bulunan yukarıda belirtilen yönetmeliğin 197/9 md. uyarınca da dava dilekçesi sisteme kayıt edildiği tarihte dava açılmış sayılmaktadır.

Somut olayda; dava dilekçesinin 04/02/2019 tarihinde sisteme kayıt yapılarak davanın açıldığı, harcın ise sistem gereği 05/02/2019 tarihinde yatırıldığı, dolayısıyla davanın 04/02/2019 tarihinde ve süresinde açıldığı, ilk derece mahkemesinin davanın süresinde açılmadığına ilişkin kararın hatalı olduğu, davacı vekilinin buna ilişkin istinaf itirazının yerinde olduğu ve kabulü gerektiği anlaşılmakla, ilk derece mahkemesince tarafların göstermiş olduğu tüm deliller toplanarak davanın esası hakkında karar verilmesi gerektiği anlaşılmakla eksikliklerin tamamlanması amacıyla diğer istinaf sebepleri incelenmeksizin dosyanın 6100 Sayılı H.M.K'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince mahkemesine iadesi vermek gerekmiş, açıklanan sebeplerle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM :YUKARIDA AÇIKLANAN NEDENLERLE;

1-İş bu dava dosyasında yukarıda belirtilen ilk derece mahkemesinin kararında davacı vekilinin bu yönleri amaçlayan istinaf itirazları kabulü ile yukarıda yazılı sebeplerden dolayı eksikliklerin tamamlanması amacıyla diğer istinaf sebepleri incelenmeksizin dosyanın 6100 Sayılı H.M.K'nun 353/1-a-6 maddesi gereğince ESASI İNCELEMEDEN KALDIRILMASINA; mahkemesine iade edilmesine,

2-İstinaf yasa yoluna başvuran davacı tarafından yatırılan istinaf başvuru harcı ve istinaf karar harcının talep halinde davacıya iadesine,

Dair; tarafların yokluğunda, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, duruşma yapılmaksızın, kararın mahkemesince tebliğine, 6100 Sayılı HMK'nın 353/1-a-6. Maddesi gereğince KESİN olmak üzere oy birliği ile 05/12/2019 tarihinde karar verildi.


HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM
Cevapla