Forum ana sayfa EMSAL KARAR TALEP FORUMLARI Ceza Hukuku Hakkımda Yalan Beyanda Bulunup Tutanak Tutuldu

Hakkımda Yalan Beyanda Bulunup Tutanak Tutuldu

Suç ve Cezalar, Suç Türleri, Ceza Hesaplama, Hapis, Adli Para Cezası, Adli Kontrol, Ön Ödeme, Uzlaşma, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Tespiti, Ceza Yargılama Usulü, Tekerrür, İçtima, İştirak...

hakanaydgan Site Üyesi

Mesajlar: 5


Merhaba Saygı değer arkadaşlar;

Askeri personelim, Tim komutanımız izine gitti. Yerine Vekaleten tim komutanı atadılar.Bu tim komutanıyla, bizim tim ve ben dahil hüsümetliyiz. Timden 4 arkadaşa tutanak tuttu benimle beraber. Ama bana Yalan beyanda bulunup hakkımda işlem başlattı.Bana yalan beyanda bulunarak iftira atıp hakkımda tutanak tutmasına 10 kişi şahit.Ben Bölük komutanımla görüştüm vekil tim komutanından hakkımda yalan beyanda bulundu diye şikayete gittim silsileyi bozmamak için ama bölük komutanı adeletli davranmadı. Bende adaleti mahkemede aramak istiyorum.10 tanede şahidim var.Bölük komutanı tahkikat sonuçlandığında vekil tim komutanını şikayet edebilirsin dedi.Yani Astın suçunu gizlemeye çalışıyor.Bölü komutanı vekil tim komutanını kayırmaya çalışınca bende pek daha fazla konuşmayıp soluğu siz saygı değer avukatlardan bu konu hakkında nasıl bir yol izlemeliyim diye burda aldım.
Hepinize çok teşekkür ederim.


IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1303
Konum: Virankaya


Herhangi bir talebiyle ilgili olarak silsilenin takip edilmesi idari bir konuyu ve disiplin soruşturmasını gerektiren durumlar için geçerlidir ve silsileyi takip etmemek Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu uyarınca kınama cezası gerektiren bir suçtur. Bu nedenle bölük komutanınızdaki işlemi beklemelisiniz.

Ancak yalan beyanda bulunup hakkınızda işlem yapılmasıyla ilgili olarak adli yönden ise resmi belgede sahtecilik veya resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçuyla maalesef bağdaştırılamıyor.

Ancak durumunuz suç tanımına ve gerekçesine uyduğu takdirde iftira suçu nedeniyle doğrudan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunabilirsiniz.
Resim

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1303
Konum: Virankaya


5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

Madde 267

İftira


(1) Yetkili makamlara ihbar veya şikayette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla, işlemediğini bildiği halde, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Fiilin maddî eser ve delillerini uydurarak iftirada bulunulması halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(3) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş mağdurun aleyhine olarak bu fiil nedeniyle gözaltına alma ve tutuklama dışında başka bir koruma tedbiri uygulanmışsa, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(4) Yüklenen fiili işlemediğinden dolayı hakkında beraat kararı veya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş olan mağdurun bu fiil nedeniyle gözaltına alınması veya tutuklanması halinde; iftira eden, ayrıca kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçuna ilişkin hükümlere göre dolaylı fail olarak sorumlu tutulur.

(5) Mağdurun ağırlaştırılmış müebbet hapis veya müebbet hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis cezasına; süreli hapis cezasına mahkûmiyeti halinde, mahkûm olunan cezanın üçte ikisi kadar hapis cezasına hükmolunur.

(6) Mağdurun mahkûm olduğu hapis cezasının infazına başlanmış ise, beşinci fıkraya göre verilecek ceza yarısı kadar artırılır.

(7) İftira sonucunda mağdur hakkında hapis cezası dışında adlî veya idari bir yaptırım uygulanmışsa; iftira eden kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(8) İftira suçundan dolayı dava zamanaşımı, mağdurun fiili işlemediğinin sabit olduğu tarihten başlar.

(9) Basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararı, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilan olunur. İlan masrafı, hükümlüden tahsil edilir.
En son IŞIKDEMİR tarafından 06 Ara 2018 21:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1303
Konum: Virankaya


Madde Gerekçesi

Madde metninde, iftira suçu tanımlanmıştır.

İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle oluşur.

İftira suçunun konusunu hukuka aykırı fiil oluşturabilir. Bu fiilin suç oluşturması şart değildir. Disiplin yaptırımını veya başka bir idari yaptırımı gerekli kılan fiiller de bu suçun konusunu oluşturabilir.

Bu isnadın yetkili makamlara ihbar veya şikâyette bulunmak suretiyle ya da basın ve yayın yoluyla yapılması gerekir.

Kişiye karşı suç isnadı ihbar veya şikâyet suretiyle yapılmış olabilir. Dolayısıyla, ihbar veya şikâyetin yapılabileceği her makam nezdinde yapılan isnadla iftira suçu işlenebilir. Başlatılmış olan hukuk veya ceza muhakemesi sürecinde davanın tarafı, sanık veya tanık konumundaki kişiler de, bulundukları beyanlarla iftira suçunu işleyebilirler.

Gazete veya diğer kitle iletişim araçlarında yayın yapılması suretiyle bir kişiye suç isnadında bulunulması hâlinde de iftira suçu oluşur.

Cumhuriyet savcıları, kamu adına re'sen soruşturulabilen suçlarla ilgili olarak yayınlanan haberleri ihbar kabul ederek, soruşturma başlatmaktadırlar. Bu bakımdan, basın ve yayın yolu ile bir kişiye gerçeğe aykırı olarak hukuka aykırı fiil isnat edilmesi hâlinde, iftira suçu oluşur.

Kişiye isnat edilen fiil hiç işlenmemiş olabileceği gibi, kendisine isnatta bulunulan kişi tarafından işlenmemiş olabilir. Kişi suç teşkil eden bir fiili işlemiştir. Fakat bu suça ilişkin ihbar veya şikâyette bulunan, fiile, suç olarak niteliğini değiştirecek bazı eklemelerde bulunmuş olabilir. Şöyle ki; fiil, sahibinin bilgisi ve rızası dışında malını almaktan ibarettir. Ancak, bildirimde bulunan, bunun cebir veya tehditle işlendiği iddiasında bulunmuştur. Bu ilâve unsurlar açısından iftira suçu oluştuğunu kabul etmek gerekir.
İsnadın belli bir kişiye yönelik olması gerekir. Bu kişinin ismi açıkça belirtilmese bile, yapılacak bir araştırma sonucunda kimliğinin belirlenebilir olması yeterlidir.

İftira suçunun oluşabilmesi için, kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kişinin bu fiili işlemediğinin bilinmesi gerekir. Bu bakımdan, söz konusu suç, ancak doğrudan kastla işlenebilir. Başka bir deyişle iftira suçu muhtemel kastla işlenemez. Bu suçun oluşabilmesi için, ayrıca, kendisine hukuka aykırı fiil isnat edilen kişi hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak amacıyla hareket edilmesi gerekir. Bu nedenle, iftira suçu açısından failde kastın ötesinde belirtilen amacın varlığı gereklidir.

Maddenin ikinci fıkrasına göre, iftira konusunu oluşturan haksız fiilin maddî eser ve delillerinin uydurulması hâlinde, verilecek cezanın belli oranda artırılması gerekmektedir.

Maddenin üç ila yedinci fıkralarında, iftira sonucu meydana gelen neticelere göre fail hakkındaki cezanın ne surette tertip edileceği gösterilmektedir.

Sekizinci fıkrada, iftira suçunda zamanaşımı bakımından sürenin hangi tarihten itibaren başlayacağı hususunda özel bir hüküm yer almaktadır. İsnat edilen suç dolayısıyla yapılan kovuşturma sonucu hükmün kesinleşmesiyle, iftiranın sabit olabileceği ve dolayısıyla takibata girişileceği aşikâr olduğundan böyle bir hükme olan zorunluluk meydandadır.

Maddenin son fıkrasında, basın ve yayın yoluyla işlenen iftira suçundan dolayı verilen mahkûmiyet kararının, aynı veya eşdeğerde basın ve yayın organıyla ilân olunması ve ilân masrafının hükümlüden tahsil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.
Resim

hakanaydgan Site Üyesi

Mesajlar: 5


İftira, hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, bir kimseye hukuka aykırı bir fiil isnat edilmesiyle oluşur

Bana iftira attığından dolayı. Disiplin kurulunda yargılanacağım.
Cevabınız için teşekkür ederim.

Güntülü Kullanıcı avatarı
Moderatör

Mesajlar: 2781


Şahsın bu işleminin sonucunun beklenmesine gerek yoktur. Şahıs zaten bu şekil aslı olmayan bir iddia ile birlikte tanzim etmiş olduğu hukuka aykırı tutanak ile soruşturmaya başlamasına sebebiyet vermesi iftira suçunun oluşumuna vücut vermiştir.
www.kararara.com

IŞIKDEMİR Kullanıcı avatarı
Editör

Mesajlar: 1303
Konum: Virankaya


Malesef Güntülü üstadım, beraat veya KYOK ile sonuçlanan dosyalarda bile iftiradan soruşturma yürütülmesi için olağanüstü çaba harcanıyor resmen. Soruşturma dosyalarına bu gözle bakmıyorlar maalesef... Sonucunun beklenmesine gerek olmamayı bırakın beraat veya KYOK ile sonuçlansa bile kabul ettirmek çok zor olabiliyor bazen.
Resim

teoman Kullanıcı avatarı
Global Moderatör

Mesajlar: 21592


Tahminim Güntülü üstadım hem adli hemde idari yönden üstün tuttuğu tutanağın sonucunun beklenmeden karşı şikayetin yapıla bileceğini belirtmiş mesajında.
HAYATTA KÜÇÜMSEME HİÇBİR KİMSEYİ NOKTA DA KÜÇÜKTÜR AMA BİTİRİR CÜMLEYİ.

WWW.KARARARA.COM

beratgil Kıdemli (**) Üye

Mesajlar: 147


Kardeş senin yapabileceğin işlem şu;

Öncelik olarak hakkında yapılan işlemin sonucunu bekleyeceksin. İşlem sonucunda itiraz hakkı var. hakkında somut bilgi yoksa ceza verilmiyor. Veremezler de . Verseler dahi idare mahkemesine tebliğ tarihinden itibaren başvuru yap.

Ayrıca soruşturmada hakkında bir karar çıkmasa Asliye ceza mahkemesinde dava aç adamı süründür. hem tazminat hem ceza talebinde bulun.


Dön Ceza Hukuku