1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

5. Hukuk Dairesi 2017/31389 E. , 2017/29739 K.

Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2018 23:37
gönderen kararara.com
5. Hukuk Dairesi 2017/31389 E. , 2017/29739 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/03/2017 gün ve 2016/7155 Esas - 2017/9676 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R -
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce düzeltilerek onanmış; bu karara karşı, taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davacı idare vekilinin tüm, davalı vekilinin sair karar düzeltme istekleri HMK ‘nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
Dairemize intikal eden .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/602-603K sayılı dosyasına gelen resmi veri cetveline göre 2015 yılı itibariyle fındığın dekar başına veriminin asgari 140 kg, azami 190 kg olduğu anlaşılmıştır. Dekara verimin, bildirilen asgari ve azami hadler arasında makul bir miktarda alınması gerekirken gerekçesi gösterilmeden 120 kg alınmak suretiyle hesaplama yaparak düşük bedel belirleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği, bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Dairemizin 30.03.2017 gün ve 2016/ 7155 Esas - 2017/9676 Karar sayılı düzeltilerek onama ilamı kaldırıldıktan sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Kapama fındık bahçesi niteliğindeki .... Köyü 127 ada 11 parsel, 12 parsel, 18 parsel ve 24 parsel sayılı taşınmazların olduğu kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hüküm kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;
1-Dairemize intikal eden ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/602-603K sayılı dosyasına gelen resmi veri cetveline göre 2015 yılı itibariyle fındığın dekar başına veriminin asgari 140 kg, azami 190 kg olduğu anlaşılmıştır. Dekara verimin, bildirilen asgari ve azami hadler arasında makul bir miktarda alınması gerekirken gerekçesi gösterilmeden, 120 kg alınmak suretiyle hesaplama yaparak düşük bedel belirleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Tespit edilen kamulaştırma bedeline 22.08.2015 tarihinden karar tarihine kadar yasal faiz işletilmesine karar verilmesi gerekirken, faiz başlangıç tarihinin hatalı belirlenmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 270,00-TL. para cezasının karar düzeltme isteyen davacı idareden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.