logo


Full Versiyona Git
Cevap gönder

5. Hukuk Dairesi 2017/31386 E. , 2017/29230 K.

28 Ağu 2018 23:38

5. Hukuk Dairesi 2017/31386 E. , 2017/29230 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar davacı idare vekillince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.Kamulaştırılan taşınmazın arazi niteliğindeki zeminine gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Dava konusu taşınmaz üzerindeki yapının değeri tespit edilirken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2014 değerlendirme yılına ait Yapı Yaklaşık Birim Maliyet Fiyatlarına göre bulunan m² bedeli yerine 2016 yılı metrekare maliyet bedelleri alınması suretiyle, fazla bedele hükmedilmesi,
2)Dava konusu taşınmazın tapu kaydında ... hissesi üzerindeki haciz şerhlerinin bu davalı yönünden hükmedilen bedele yansıtılmaması,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Cevap gönder