Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/31375 E. , 2017/29308 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/31375 E. , 2017/29308 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387147
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/31375 E. , 2017/29308 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davacı idare vekillince temyiz edilmiştir.
Bilirkişi incelemesi yaptırılmıştır.Kamulaştırılan taşınmazın arazi niteliğindeki zeminine gelir metodu esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle doğrudur. Ancak;
Dava konusu taşınmaza bozma öncesi biçilen metrekare bedeli bozma kapsamı dışında kalıp bu hususun davacı idare lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğu gözetilmeden bozma sonrası yüksek m² bedeli üzerinden usuli kazanılmış hak ihlal edilerek fazla bedel tespiti,
Doğru görülmemiştir.
Davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 20/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları