Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/31360 E. , 2017/29110 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/31360 E. , 2017/29110 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387978
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/31360 E. , 2017/29110 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelerden; ... Köyü 920,921,922 parsel sayılı taşınmazların ifraz gördüğü, 920 parselin 1415,1416,1417; 921 parselin 1418,1419,1420; 922 parselin 1421,1422,1423 parsel sayılı taşınmazlar olduğu, 921 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen 1418 parselin 1473,1474,1475,1476; 1420 parselin 1477,1478,1479,1480,1481,1482,1483,1484,1485,1486,1487,1488,1489,1490,1491,1492,1492,1493,1494,1495,1496,1497,1498,1499,1500,1501,1502,1503,1504,1505,1506, 1507,1508,1509,1510 parsel sayılı taşınmazlar olduğu, 922 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen 1421 parselin 1511,1512,1513,1514,1515,1516; 1423 parselin 1517,1518,1519,1520,1521,1522,1523,1524,1525,1526,1527,1528,1529,1530,1531,1532,1533,1534,1535,1536,1537,1538,1539,1540,1541,1542,1543,1544 parsel sayılı taşınmazlar olduğu, 920 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen 1417 parselin 1433,1434,1435,1436,1437,1438,1439,1440,1441,1442,1443,1444,1445,1446,1447,1448,1449,1450,1451,1452,1453,1454,1455,1456,1457,1458,1459,1460,1461,1462,1463,
1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472 parsel sayılı taşınmazlar olduğu, 920 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen oluşan 1415 parsel sayılı taşınmazın ifraz kayıtlarının dosya içerisinde bulunmadığı,
Davacılar malik muris.... mirasçıları tarafından ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 1993/191Esas 1993/307 Karar sayılı dosyası ile 1415,1417,1418,1420,1421 ve 1423 parsel sayılı taşınmazlar yönünden açılmış bedel
arttırım davası bulunduğu, dava konusunun bu taşınmazlardan ifrazen oluşan 1432,1463,1464,1465,1466,1467,1468,1469,1470,1471,1472,1476,1501,1502,1503,
1504,1505,1506,1507,1508,1509,1510,1514,1515,1516,1537,1538,1539,1540,1541,1542
1543,1544 parsel sayılı taşınmazlar olduğu anlaşılmakla;
Mahkemece 920 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen 1415 parsel sayılı taşınmazın da ifrazına ilişkin tüm kayıtlar Tapu Müdürlüğünden getirtildikten sonra,
Kamulaştırılan taşınmazlara ilişkin olarak, bedel artırım davası açılmakla tebligat işlemleri tamamlanmış ve kamulaştırma kesinleşmiş sayılacağından, kamulaştırılan bölümlerin taşınmazların hangi kısmına ilişkin olduğunun tespiti gerekir. Bedel arttırım davasına konu edilen taşınmazların, varsa kamulaştırma krokileri de getirtilerek dava konusu taşınmazlarla çakışıp çakışmadığı, mahallinde yapılacak keşif ile araştırılıp sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları