5. Hukuk Dairesi 2017/31231 E. , 2017/29888 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/31231 E. , 2017/29888 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:41

5. Hukuk Dairesi 2017/31231 E. , 2017/29888 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 24/05/2017 gün ve 2016/23898 Esas - 2017/13898 Karar sayılı ilama karşı davalı ... vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R –

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce düzeltilerek onanmış; bu karara karşı, davalı ... vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre, davalı ... vekilinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HUMK'nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
1)Arsa niteliğindeki dava konusu taşınmazlar ile emsal olarak mukayeseye esas alınan taşınmazın Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas olan m² değerleri karşılaştırıldığında, emsalin rayiç değeri 310,00 TL dava konusu taşınmazların rayiç değerinin ise 891,45 TL olduğu, dava konusu taşınmazların emsal taşınmazdan yaklaşık 2,9 kat değerli bulunduğu halde, dava konusu taşınmazları emsal taşınmazdan 7,2 kat değerli kabul eden raporun inandırıcı olmadığı,
2)Davacılar ile malik ... arasındaki hukuki ilişkiyi gösterir belgenin taraflardan temini ile taraf sıfatının denetlenmesi gerektiği
Bu kez yapılan değerlendirmede anlaşılmakla,
Dairemizin 24/05/2017 gün ve 2016/23898 Esas - 2017/13898 Karar sayılı düzeltilerek onama ilamı kaldırıldıktan sonra yapılan incelemede;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrisimil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın ... yönünden reddine, ... yönünden kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki delil ve belgelere göre Karayolları Genel Müdürlüğüne karşı açılan davanın husumetten reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden, davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davacılar ile davalı ... vekillerinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede ise;
a)Dava konusu ... Köyü 2145, 2440 ve 2442 parsel sayılı taşınmazlar arsa niteliğindedir. Kamulaştırma Kanunu'nun kıymet takdir esaslarını belirten 11.maddesinin 1.fıkrasının arsalara ilişkin (g) bendi uyarınca, arsaların bedelinin değerlendirme gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre hesaplanması zorunludur.
Bu itibarla, emsal satışların değerlendirme tarihindeki karşılıklarının fiyat artış endekslerinin uygulanması suretiyle tespiti, bundan sonra emsal ile dava konusu taşınmazın eksik ve üstün yönlerinin neler olduğu ve oranları açıklanmak suretiyle değer biçilmesi gerekir.
Arsa niteliğindeki dava konusu taşınmazlar ile emsal olarak mukayeseye esas alınan taşınmazın Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas olan m² değerleri karşılaştırıldığında, emsalin rayiç değeri 310,00 TL dava konusu taşınmazların ise 891,45 TL olup, dava konusu taşınmazların emsal taşınmazdan yaklaşık 2,9 kat daha değerli olduğu anlaşıldığı halde, dava konusu taşınmazları emsal taşınmazdan 7,2 kat değerli kabul eden rapor inandırıcı değildir.
Bu durumda; taraflara, dava konusu taşınmaza yakın bölgelerden ve yakın zaman içinde satışı yapılan benzer yüzölçümlü satışları bildirmeleri için imkan tanınması, lüzumu halinde re'sen emsal celbi yoluna gidilmesi, taşınmazın, değerlendirme tarihi itibariyle, emsal alınacak taşınmazın ise satış tarihi itibariyle imar ya da kadastro parselleri olup olmadığı ilgili Belediye Başkanlığı ve Tapu Müdürlüğünden sorulması, ayrıca dava konusu taşınmazın; imar planındaki konumu, emsallere ve değerini etkileyen merkezi yerlere olan uzaklığını da gösterir krokisi ve dava konusu taşınmaz ile emsal taşınmazların resen belirlenen vergi değerleri ve emsal taşınmazların satış akit tablosu getirtilerek, dava konusu taşınmazın değerlendirmeye esas alınacak emsallere göre ayrı ayrı üstün ve eksik yönleri ve oranları açıklanmak suretiyle yapılacak karşılaştırma sonucu değerinin belirlenmesi bakımından, yeniden oluşturulacak bilirkişi kurulu marifetiyle mahallinde keşif yapılarak alınacak rapor sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinin düşünülmemesi,
b)Taşınmazların tapu kaydında bulunan takyidatların hükmedilen bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi,
c)Davacılar ile malik... arasındaki hukuki ilişkiyi gösterir belgenin taraflardan temini ile taraf sıfatının denetlenmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar ile davalı ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalı ... harçtan muaf olduğundan harç alınmamasına, davalı ...'ndan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davacılar ile davalı ...'ndan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla