Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/30955 E. , 2017/30038 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/30955 E. , 2017/30038 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389075
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/30955 E. , 2017/30038 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili
davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 10/04/2017 gün ve 2017/8859 Esas - 2017/10401 Karar sayılı ilama karşı davacı idare ile davalı ... vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l4/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
Davalıların her biri için hükmedilen miktar 13.900,00 TL'den azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 13.900,00 TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, davacı idare ile davalı ...'dan peşin alınan karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları