Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/30577 E. , 2017/30013 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/30577 E. , 2017/30013 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489932
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/30577 E. , 2017/30013 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu daimi ve geçici irtifak hakkı bedelinin tespiti ve irtifak hakkının davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/03/2017 gün ve 2016/4823 Esas - 2017/9551 Karar sayılı ilama karşı davalılardan ... vd. vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Dava edilip sonuca bağlanan miktar 13.900,00 Liranın altındadır.
HUMK.nun değişik 440. maddesinin 3 nolu fıkrasının 1 nolu bendine göre miktar ve değeri 13.900,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davalılardan ... vd. karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, karar düzeltme harcının istenildiğinde ödeyene iadesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları