Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/30573 E. , 2017/29603 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/30573 E. , 2017/29603 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 488282
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/30573 E. , 2017/29603 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası ile birleştirilen 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının Asıl davada karar verilmesine yer olmadığına, birleştirilen davanın ise kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 25/05/2017 gün ve 2016/23025 Esas - 2017/14172 Karar sayılı ilama karşı davacı (davalı) vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l4/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
Davacılardan her biri için hükmedilen miktar 13.390,00 liradan azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 13.390,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davacı (davalı) vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları