Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/30232 E. , 2017/29001 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/30232 E. , 2017/29001 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 492418
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/30232 E. , 2017/29001 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu ... Mahallesi, 516 ada 67 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1- Hükme esas alınan 26.06.2014 tarihli bilirkişi raporunda fiilen el atılan kısmın bedeli 88.536,00 TL olarak belirtildiği halde gerekçesi gösterilmeden fazla bedele hükmedilmesi,
2- Yasal faize hükmedilmesi gerekirken kamu alacaklarına uygulanan en yüksek faiz işletilmesine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları