Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/30227 E. , 2017/29722 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/30227 E. , 2017/29722 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493749
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/30227 E. , 2017/29722 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 05/05/2017 gün ve 2016/23342 Esas - 2017/13981 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-

Dava edilip sonuca bağlanan miktar 13.900,00 Liranın altındadır.
HUMK.nun değişik 440. maddesinin 3 nolu fıkrasının 1 nolu bendine göre miktar ve değeri 13.900,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davacı idare vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları