Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/30157 E. , 2017/29053 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/30157 E. , 2017/29053 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 528773
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/30157 E. , 2017/29053 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ecrimisl davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki .... Mahallesi 127 ada 30 parsel sayılı taşınmaz hakkında alınan rapor uyarınca hesaplanan ecrimisilin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Davacı tarafça 20/02/2014 tarihinde .... 2.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/145 Esas sayılı dosyası ile kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davası açıldığı, davanın bozma üzerine 2016/200 Esas üzerinden devam ettiği anlaşılmakla,kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan tazminat davasının dava tarihinden daha sonraki dönem için ecrimisil isteminde bulunulamayacağının düşünülmemesi,
2)Davanın niteliği gereği nispi harç alınması gerekirken maktu harca hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları