5. Hukuk Dairesi 2017/29535 E. , 2017/29738 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/29535 E. , 2017/29738 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:51

5. Hukuk Dairesi 2017/29535 E. , 2017/29738 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/03/2017 gün ve 2016/7154 Esas - 2017/9708 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce onanmış,bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre davacı idare vekilinin tüm, davalı vekilinin ise aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HMK ‘nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
a-Dairemize intikal eden .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/602-603K sayılı dosyasına gelen veri cetveline göre 2015 yılı itibariyle fındığın dekar başına veriminin asgari 140 kg, azami 190 kg olduğu anlaşılmıştır. Dekara verimin, bildirilen asgari ve azami hadler arasında makul bir miktarda alınması gerekirken dava konusu 128 ada 14 parsel sayılı taşınmazda gerekçesi gösterilmeden 120 kg alınmak suretiyle hesaplama yaparak düşük bedel belirleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden bahisle hükmün bozulması gerekirken onandığı,
b-Kapama ceviz bahçesi niteliğindeki dava konusu 128 ada 11 parsel sayılı taşınmazda ceviz ağaçlarının yaş itibarıyla dekara verim miktarı, değerlendirme yılı olan 2015 yılı hasat döneminde toptan kilogram satış fiyatı ve üretim masrafları getirtilip rapor denetlenmeden eksik inceleme ile hüküm kurulduğu,
Bu kez yapılan değerlendirmede anlaşılmakla, Dairemizin 30.03.2017 gün ve 2016/ 7154 Esas- 2017/9708 Karar sayılı onama ilamı kaldırıldıktan sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Kapama fındık bahçesi niteliğindeki Beldibi Mahallesi Köyü 128 ada 14 parsel ve kapama ceviz bahçesi niteliğindeki 128 ada 11 parsel sayılı taşınmazların olduğu kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hüküm kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;
1-Dairemize intikal eden .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/602-603K sayılı dosyasına getirtilen veri cetveline göre 2015 yılı itibariyle fındığın dekar başına veriminin asgari 140 kg, azami 190 kg olduğu anlaşılmıştır. Dekara verimin, bildirilen asgari ve azami hadler arasında makul bir miktarda alınması gerekirken gerekçesi gösterilmeden 120 kg alınmak suretiyle hesaplama yaparak düşük bedel belirleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
2-Kapama ceviz bahçesi niteliğindeki dava konusu 128 ada 11 parsel sayılı taşınmazda ceviz ağaçlarının yaş itibarıyla dekara verim miktarı, değerlendirme yılı olan 2015 yılı hasat döneminde toptan kilogram satış fiyatı ve üretim masrafları getirtilip bilirkişi raporunun denetlenmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 270,00-TL. para cezasının karar düzeltme isteyen davacı idareden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla