5. Hukuk Dairesi 2017/28581 E. , 2017/29671 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/28581 E. , 2017/29671 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 28 Ağu 2018 23:55

5. Hukuk Dairesi 2017/28581 E. , 2017/29671 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi
Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 20/03/2017 gün ve 2017/2594 Esas - 2017/8650 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine Dairemizce Bozulmuş, bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Davacı idare vekilinin tüm, davalı vekilinin aşağıda belirtilen husus dışındaki karar düzeltme istemleri HUMK'nun 440.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
Taşınmaz üzerinde bulunan kesim çağına gelmiş kavak ve söğüt ağaçlarının davalı tarafından alınıp götürülmesi durumunda bu ağaçların bedellerine hükmedilmeyeceği yönünde bozma yapılması gerekirken, maddi hata sonucu ağaçların davacı idare tarafından alınması halinde bedeline hükmedilmeyeceği yönünde bozma yapıldığı,
Bu defa yapılan incelemede anlaşılmakla, Dairemizin 20/03/2017 gün 2017/2594 Esas 2017/8650 Karar sayılı Bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Asıl dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili, birleştirilen dava ise maddi hatanın düzeltilmesi istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne, birleştirilen davanın ise reddine karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Kapama karışık meyve bahçesi, kapama kavaklık ve sulu tarım arazisi niteliğindeki .... Mahallesi 137 ada 6, 7, 8 ve 9 parseller ile 139 ada 1 ve 2 parsel sayılı taşınmazlara gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Dosyada bulunan ... İlçe Tarım Müdürlüğünden gelen veri listesine ve aynı yıla ait Dairemiz denetiminden geçen dosyalara göre; buğdayın verimi 550 kg, samanın verimi 310 kg, mısırın verimi 5100 kg, şeker pancarının verimi 5150 kg iken raporda sırasıyla 500 kg, 250 kg, 4.000 kg, 5000 kg, sılajlık mısırın fiyatı 0,21 TL iken 0,15 TL ve üretim giderlerinin de buğdayda 199,13 TL, slajlık mısırda 254,75 TL, şeker pancarında 369,47 TL iken, raporda sırasıyla 126,44 TL, 314,29 TL, 468,98 TL alınmak suretiyle daha düşük kamulaştırma bedelinin tespit edilmesi,
2-Taşınmaz üzerinde bulunan kesim çağına gelmiş kavak ve söğüt ağaçlarının davalı tarafından alınıp götürülmesi durumunda bu ağaçların bedellerine hükmedilmeyeceği gözetilmeksizin bu hususta inceleme yapılmadan eksik inceleme sonucu fazla bedele hükmedilmesi,
3-Taşınmazın üzerindeki ağaçların yaş ve cinsleri belirtilmek suretiyle 2013 yılı rayiç değerlerinin İl veya İlçe Tarım Müdürlüğünden getirtilip denetlenmemesi,
4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeline uygulanacak faizin başlangıç tarihinin 25.04.2014 yerine 24.04.2014 olarak gösterilmesi,
5-Dava konusu taşınmazların tapu kayıtlarında yer alan ipotek şerhlerinin tespit edilen kamulaştırma bedeline yansıtılmaması,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davacı idareden karar düzeltme harcı peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 270,00-TL. para cezasının davalı idareden alınmasına, taraflardan alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/12/2017gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla