Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/26884 E. , 2017/29929 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/26884 E. , 2017/29929 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 401905
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/26884 E. , 2017/29929 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın göl alanı olarak terkini davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 21/02/2017 gün ve 2016/6892 Esas - 2017/6376 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın göl alanı olarak terkini istemine ilişkin davanın kabulüne dair mahkemece verilen karar, taraf vekilleri temyizi üzerine Dairemizce onanmış,bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Davacı idare vekilinin tüm, davalı vekilinin sair karar düzeltme istekleri HMK‘nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
Dairemize intikal eden .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/602-603K sayılı dosyasına getirtilen resmi veri cetveline göre 2015 yılı itibariyle fındığın dekar başına veriminin asgari 140 kg, azami 190 kg olduğu anlaşılmıştır. Dekara verimin, bildirilen asgari ve azami hadler arasında makul bir miktarda alınması gerekirken gerekçesi gösterilmeden 120 kg alınmak suretiyle hesaplama yaparak düşük bedel belirleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerektiğinden bahisle hükmün bozulması gerekirken onandığı, bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Dairemizin 21/02/2017 gün ve 2016/6892 Esas - 2017/6376 Karar sayılı onama ilamı kaldırıldıktan sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın göl alanı olarak terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Kapama fındık bahçesi niteliğindeki .... Mahallesi 128 ada 6 parsel sayılı taşınmazın olduğu kullanılması halinde getireceği net geliri üzerinden bilimsel yolla değerinin biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hüküm kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine karar verilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yönünden yapılan incelemede ise;
Dairemize intikal eden .... Asliye Hukuk Mahkemesinin 2015/602-603K sayılı dosyasına getirtilen resmi veri cetveline göre 2015 yılı itibariyle fındığın dekar başına verimi asgari 140 kg, azami 190 kg olduğu anlaşılmıştır. Dekara verimin, bildirilen asgari ve azami hadler arasında makul bir miktarda alınması gerekirken, gerekçesi gösterilmeden 120 kg alınmak suretiyle hesaplama yaparak düşük bedel belirleyen bilirkişi kurulundan ek rapor alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, eksik inceleme sonucu yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine, davacı idareden peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçları ile tarafların temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, H.U.M.K’nun 442. maddesi göz önünde bulundurularak takdiren 270,00-TL. para cezasının davalı idareden alınarak Maliye Hazinesine gelir kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları