Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/26818 E. , 2017/29477 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/26818 E. , 2017/29477 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 391384
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/26818 E. , 2017/29477 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R -

Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Taraf vekillerinin aşağıdaki bentler kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde değildir. Şöyle ki;
1)Bozma öncesi verilen kararda dava konusu....ili, ..... ilçesi, .... köyü, 385 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırmadan arta kalan kısmında % 40 değer azalışına hükmedildiği ve bu husus bozma konusu yapılmadığından davalı taraf lehine usuli kazanılmış hak oluştuğu gözetilmeden, bozma sonrası arta kalan bölüme % 25 değer kaybı uygulanmak suretiyle hesap yapan bilirkişi kurulu raporu hükme esas alınmak suretiyle eksik bedel tespiti,
2)Fazla yatırılan bedelin idareye iadesine ilişkin hüküm kurulmaması,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları