Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/26111 E. , 2017/29521 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/26111 E. , 2017/29521 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491726
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/26111 E. , 2017/29521 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline ilişkin davanın kabulüne dair verilen ve kesinleşen hükmün tavzihi isteminden dolayı yapılan yargılama sonunda: Tavzih talebinin reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Talep, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsiline ilişkin olarak açılan davanın kabulüne dair verilen ve kesinleşen hükmün tavzihi istemine ilişkindir.
Mahkemece, tavzih talebinin reddine karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Kesinleşen mahkeme kararının ekindeki fen bilirkişi raporunun elverişli olmaması nedeniyle infaz edilememesi hali kamu düzenine ilişkin olduğundan hükmün infazının sağlanması gerekir.
Yapılan incelemede; kesinleşen mahkeme kararı ile tapuya tescil işleminin yapılamadığı Siirt Kadastro Müdürlüğünün 15.02.2017 tarihli cevabi yazılarından anlaşıldığından;
HMK'nun 305.maddesindeki "Hüküm yeterince açık değilse veya icrasında tereddüt uyandırıyor yahut birbirine aykırı fıkralar içeriyorsa, icrası tamamlanıncaya kadar taraflarda her biri hükmün açıklanmasını veya tereddüt ya da aykırılığın giderilmesini isteyebilir." hükmü gözetildiğinde, hükmün tavzihi gerekir.
Açıklanan nedenle bu husuta fen bilirkişsinden yeniden ek rapor alınmak suretiyle hükmün infazının sağlanması için ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 06.03.2017 tarih ve 2014/113 Esas 2014/301 Karar sayılı tavzih talebinin reddine ilişkin kararın BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları