5. Hukuk Dairesi 2017/26066 E. , 2017/29699 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 544097
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/26066 E. , 2017/29699 K.

Mesaj gönderen kararara.com »

5. Hukuk Dairesi 2017/26066 E. , 2017/29699 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 13/02/2017 gün ve 2016/15961 Esas - 2017/3438 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R –
Kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar, davalı idare vekilinin temyizi üzerine bozulmuş; bu karara karşı, davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Davacılar vekilinin sair karar düzeltme istekleri HMK'nun 440. maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
a)Acele el koyma dosyasında; taşınmazın üst kısmından DSİ'ye ait sulama kanalı geçtiği, suyun taşınmaza yer altından ulaştırıldığı, etrafındaki taşınmazlarda sulu şartlarda yetiştiriciliği yapılan buğday ve dane mısır ekili olduğu belirtilerek, taşınmaz sulu tarım arazisi, hükme esas bilirkişi raporunda ise kuru tarım arazisi kabul edilmiştir.
Bu durumda, mahallinde yeniden keşif yapılarak, taşınmazın fiilen sulanıp sulanmadığı, nereden, nasıl ve ne şekilde sulandığının, su kaynağının veya mevcut ise sulama tesisinin, taşınmazın yüzölçümü dikkate alındığında, tamamını veya bir kısmını sulamaya yetip yetmeyeceği yöntemine uygun şekilde araştırılarak taşınmazın niteliği belirlenip, yapılan inceleme sonucu kuru fıstıklık olduğu anlaşıldığı takdirde kapitalizasyon faiz oranının % 5, sulu fıstıklık olduğu anlaşıldığı takdirde ise % 4 alınması suretiyle karar verilmesi gerektiği,
b)Taşınmazın tapu kaydında bulunan ipoteğin bedele yansıtılmadığı bu kez yapılan değerlendirmede anlaşılmakla;
Dairemizin 13/02/2017 gün ve 2016/15961-2017/3438 sayılı bozma ilamı kaldırıldıktan sonra yapılan incelemede;
Dava, kamulaştırmasız el atılarak üzerine pilon dikilip enerji nakil hattı geçirilen taşınmazın, pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş; karar, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Davaya konu teşkil eden fıstıklık niteliğindeki .... köyü 32 parsel sayılı taşınmaza gelir metoduna göre değer biçilmesinde ve pilon yeri bedeli ile irtifak hakkı karşılığının tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Acele el koyma dosyasında; taşınmazın üst kısmından DSİ'ye ait sulama kanalı geçtiği, suyun taşınmaza yer altından ulaştırıldığı, etrafındaki taşınmazlarda sulu şartlarda yetiştiriciliği yapılan buğday ve dane mısır ekili olduğu belirtilerek, taşınmaz sulu tarım arazisi, hükme esas bilirkişi raporunda ise kuru tarım arazisi kabul edilmiştir.
Bu durumda, mahallinde yeniden keşif yapılarak, taşınmazın fiilen sulanıp sulanmadığı, nereden, nasıl ve ne şekilde sulandığının, su kaynağının veya mevcut ise sulama tesisinin, taşınmazın yüzölçümü dikkate alındığında, tamamını veya bir kısmını sulamaya yetip yetmeyeceği yöntemine uygun şekilde araştırılarak taşınmazın niteliği belirlenip, yapılan inceleme sonucu kuru fıstıklık olduğu anlaşıldığı takdirde kapitalizasyon faiz oranının % 5, sulu fıstıklık olduğu anlaşıldığı takdirde ise % 4 alınması suretiyle karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2)Dava konusu taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer artırıcı unsurun % 10 oranında olacağı gözetilmeden, daha yüksek objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre fazla bedele hükmedilmesi,
3)Taşınmazın tapu kaydında bulunan ipoteğin bedele yansıtılması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacılardan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, davalı idareden peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla