5. Hukuk Dairesi 2017/24895 E. , 2017/29776 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/24895 E. , 2017/29776 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:12

5. Hukuk Dairesi 2017/24895 E. , 2017/29776 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 12/12/2016 gün ve 2016/5383 Esas - 2016/17485 Karar sayılı ilama karşı davalılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

Davacı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile davalılar Nizamettin ve ... arasındaki kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasına dair .... Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen 06.06.2014 günlü, 2013/56 esas ve 2014/127 karar sayılı hükme yönelik davalılar vekili tarafından süresinde temyiz dilekçesi verilmesine rağmen, maddi hata sonucunda bu hususun gözden kaçırıldığı anlaşıldığından, Dairemizin 12.12.2016 günlü, 2016/5383 esas ve 2016/17485 karar sayılı onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Arazi niteliğindeki... Köyü 136 ada 41 parsel sayılı taşınmaza gelir metodu esas alınarak değer biçilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle; davacı idare vekilinin temyiz itirazları yerinde değildir.
Davalılar vekilinin temyizine gelince;
1-) 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kanunun 10. maddesi gereğince açılan tespit ve tescil davalarında değerlendirmenin; aynı Kanunun 15/son maddesi uyarınca dava tarihi itibariyle yapılması gerekir.
Belirtilen nedenle; dava konusu taşınmaza dava tarihi olan 2013 yılı verileri esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekirken, bu husus gözetilmeden 2012 yılı resmi verilerine göre değer biçen bilirkişi kurulu raporunun hükme esas alınması,
2-) Dava konusu taşınmaz idarenin kıymet takdir raporu ile Kamulaştırma Kanununun 27.maddesi uyarınca açılan acele el koyma dosyasında alınan bilirkişi raporunda sulu tarım arazisi olarak değerlendirilmiş iken, iş bu dosyada yaptırılan bilirkişi incelemesi sonunda kuru tarım arazisi olarak bedeli tespit edilmiş olup, mahkemece bu rapora itibar edilerek hüküm kurulmuştur.
Mahallinde uzman bilirkişilerle yeniden keşif yapılarak taşınmazın kuru mu sulu mu olduğu, nereden ve şekilde sulandığı, sulama kaynağının yeterli olup olmadığı (hakim gözlemi keşif tutanağına yazılmak suretiyle) hususları kesin olarak belirlenip raporlar arasındaki çelişki giderildikten sonra münavebe ürünlerinin dekar başına üretim masrafları ile hasat dönemi toptan kg. satış fiyatları Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden getirtilerek raporların denetlenmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde eksik inceleme sonucu hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine davacıdan peşin alınan temyiz ve taraflardan peşin alınan temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla