5. Hukuk Dairesi 2017/24857 E. , 2017/29666 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535957
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/24857 E. , 2017/29666 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:12

5. Hukuk Dairesi 2017/24857 E. , 2017/29666 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 12/12/2016 gün ve 2016/9041 Esas - 2016/12873 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine kapatılan 18 Hukuk Dairesince Bozulmuş, bu karar karşı davacı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
1)Dava konusu 137 ada 10 parsel sayılı elma bahçesi niteliğindeki taşınmaza ilişkin olarak bilirkişi raporunda hesaplanan elma fiyatının uygun olduğu halde, elma fiyatından bozma yapıldığı,
2)Taşınmazlar üzerinde bulunan kesim çağına gelmiş kavak ve söğüt ağaçlarının davalı tarafından alınıp götürülmesi durumunda bu ağaçların bedellerine hükmedilmeyeceği yönünde bozma yapılması gerekirken, bu hususun bozma ilamına eklenmediği,
Bu defa yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davacı idare vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile kapatılan 18 Hukuk Dairesinin 12/12/2016 gün 2016/9041 E-2016/12873 K sayılı Bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Temyiz istemlerinin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bilgi ve belgeler okunup gereği düşünüldü:
Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasal gerektirici nedenlere ve özellikle kanıtların takdirinde bir isabetsizlik görülmemesine göre sair temyiz itirazları yerinde değildir. Ancak;
2942 Sayılı Yasanın 4650 Sayılı Yasa ile değişik 11. maddesinin 1. fıkrasının (f) bendi uyarınca bilirkişi kurulu, arazi niteliğindeki taşınmazın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini esas tutarak bedelin tespitinde etkili olacak bütün nitelik ve unsurları ve her unsurun ayrı ayrı değerini belirtmek suretiyle ve ilgililerin de beyanını dikkate alarak gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak değerini tespit etmelidir. Yargıtayın yerleşmiş uygulamalarında ise özel ve dikkate alınması gereken haklı bir neden bulunmadıkça tarım arazilerinin olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelir üzerinden bilimsel yöntemle yapılacak değerlendirmede münavebeye alınacak ürünler için aynı Yasanın 4650 sayılı Yasa ile değişik 15. maddesinin son fıkrası hükmü uyarınca, kamulaştırma belgelerinin mahkemeye verildiği gün itibarıyla dekar başına elde edilecek ortalama verim, üretim gideri ve toptan satış fiyatına ilişkin olarak ciddi istatistiki bilgilere dayalı olduğu bilinen o yerdeki gıda, tarım ve hayvancılık ilçe müdürlüğü verilerinin esas alınması aranmaktadır.
1-Dosya arasında bulunan .... Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden gelen veri listesine göre ise;
a-Dava konusu 124 ada 16 parsel, 135 ada 22 parsel ve 125 ada 2 parsel için münavebeye alınan buğdayın verimi 550 kg, samanın verimi 310 kg, mısırın verimi 5100 kg, şeker pancarının verimi 5150 kg iken raporda sırasıyla 500 kg, 250 kg, 4.400 kg, 5000 kg, s.mısırın fiyatı 0,21 TL iken 0,15 TL ve üretim giderlerinin de buğdayda 199,13 TL, s.mısırda 254,75 TL, şeker pancarında 369,47 TL iken, raporda sırasıyla 126,44 TL, 314,29 TL, 468,98 TL alınmak suretiyle kamulaştırma bedelinin tespit edilmiş olması,
b-Dava konusu 119 ada 21 parsel için münavebeye alınan buğdayın verimi 550 kg, samanın verimi 310 kg, iken raporda sırasıyla 500 kg, 250 kg, s.mısırın fiyatı 0,21 TL iken 0,15 TLve üretim giderlerinin de buğdayda 199,13 TL, s.mısırda 254,75 TL, şeker pancarında 369,47 TL iken, raporda sırasıyla 126,44 TL, 314,29 TL, 468,98 TL alınmak suretiyle kamulaştırma bedelinin tespit edilmiş olması,
c-Dava konusu 173 ada 7 parsel için münavebeye alınan buğdayın verimi 550 kg, samanın verimi 310 kg iken raporda sırasıyla 500 kg, 250 kg, s.mısırın fiyatı 0,21 TL iken 0,15 TL ve üretim giderlerinin de buğdayda 199,13 TL, s.mısırda 254,75 TL, şeker pancarında 369,47 TL iken, raporda sırasıyla 126,44 TL, 314,29 TL, 468,98 TL alınmak suretiyle kamulaştırma bedelinin tespit edilmiş olması,
d-Dava konusu 137 ada 7 parsel sayılı taşınmazın dosyaya yansıyan özellikleri ve bilirkişi raporlarında belirtilen nitelik ve özellikleri dikkate alındığında %100 oranında objektif değer artışı uygulanması gerekirken, %20 oranında objektif değer artışı uygulayan bilirkişi raporu doğrultusunda eksik bedele hükmedilmesi,
2- Taşınmaz üzerinde bulunan kesim çağına gelmiş kavak ve söğüt ağaçlarının davalı tarafından alınıp götürülmesi durumunda bu ağaçların bedellerine hükmedilmeyeceği gözetilmeksizin bu hususta inceleme yapılmadan eksik inceleme sonucu fazla bedele hükmedilmesi,
3-Mahkemece tespit edilen ve davalılar adına yatırtılan kamulaştırma bedelinin hükümle birlikte davalıya ödenmesine karar verildiğine göre dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin bitiminden karar tarihine kadar tespit edilen kamulaştırma bedeline faiz uygulanması gerekirken, faizin başlangıç tarihinin 25.04.2014 yerine 24.04.2014 olarak gösterilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün BOZULMASINA, davacıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla