Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/23644 E. , 2017/29647 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/23644 E. , 2017/29647 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389901
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/23644 E. , 2017/29647 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma konusu mülkiyet ve daimi irtifak ve geçici irtifak hakkı bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazların ve irtifak hakkının davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 14/11/2016 gün ve 2016/2841 Esas - 2016/15863 Karar sayılı ilama karşı davacı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l4/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
Davalıların her biri için hükmedilen miktar 13.390,00 TL'den azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 13.390,00 TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları