Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/23449 E. , 2017/29601 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/23449 E. , 2017/29601 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 493749
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/23449 E. , 2017/29601 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 22/12/2016 gün ve 2016/14276 Esas - 2016/18102 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:


- K A R A R -

Dava edilip sonuca bağlanan miktar13.390,00 Liranın altındadır.
HUMK.nun değişik 440. maddesinin 3 nolu fıkrasının 1 nolu bendine göre miktar ve değeri 13.390,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davalı idare vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları