5. Hukuk Dairesi 2017/22913 E. , 2017/30139 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/22913 E. , 2017/30139 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:15

5. Hukuk Dairesi 2017/22913 E. , 2017/30139 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: asıl ve birleştirilen davanın kabulüne, 68 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak açılan davada ise önceki kararın kesinleşmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmazlar bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan inceleme sonucunda .... ilçesi, ... mahallesi, 3225 ada 69 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili olarak davalı ... hakkında açılan asıl ve birleştirilen davanın kabulüne, 68 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak açılan davada ise önceki kararın kesinleşmesi nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Şöyle ki;
1-Dava konusu 69 parsel sayılı taşınmazın ayırma çapının düzenlenemediği ve kısmen muhtelif imar adaları, kısmen çocuk bahçesi, kısmen yol ve kısmen de çocuk parkı otoparkında kaldığından zeminde gösterilmesinin mümkün olmadığının tespit edilmesi nedeniyle fiili elatma olgusunun gerçekleştiğinin kabulü doğru olmakla birlikte taşınmazın zeminde kaybolmasının dayanağı olan işlem İmar İdare Heyeti tarafından gerçekleştirilip, .... Büyükşehir Beldiyesinin İmar İdare Heyetinin yerine kaim olduğu gözetilerek, 69 parsele yönelik olarak ... Büyükşehir Belediyesinin davaya dahil edilmesi için davacılara süre verilip, sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davalı ... hakkındaki davanın kabulüne karar verilmesi,
2-Yerel mahkeme kararı bozma kararı ile birlikte tamamen ortadan kalkıp, hukuki geçerliliğini yitirmekte olduğundan, bozulan karar sonraki kararın eki niteliğinde değildir. Bu nedenle bozma kararından sonra mahkemece kurulacak yeni hüküm HMK'nun 297. maddesine uygun olarak oluşturulmalıdır. Mahkemece hüküm fıkrasında yer alan ve bozmaya konu edilmeyen hüküm yönüyle de ilk karardaki gibi karar verilmesi gerekmektedir. (Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/3-3005 Esas 2017/1491 sayılı kararı)
Mahkemece 68 parsel sayılı taşınmaza yönelik olarak açılan davada önceki kararın kesinleşmesi nedeniyle karar verilmesine yerolmadığına karar verilmiş ise de; yukarıda açıklanan Hukuk Genel Kurul kararı ve HMK'nun 297. maddesi de gözönünde tutularak bu hususda da yeniden hüküm kurulması gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile sair hususlar şimdilik incelenmeksizin BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla