5. Hukuk Dairesi 2017/22786 E. , 2017/29537 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/22786 E. , 2017/29537 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:15

5. Hukuk Dairesi 2017/22786 E. , 2017/29537 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın ... yönünden husumetten reddine, ... yönünden kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacı ile davalı ... vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, davalı ... hakkındaki davanın pasif husumet yokluğu nedeni ile reddine, ... aleyhine açılan davanın ise kabulüne karar verilmiş; hüküm, davacı ile davalı ... vekillerince temyiz edilmiş, davacı vekilinin temyiz başvuru dilekçesi nisbi temyiz harcı yatırılmadığından bahisle reddedilmiş, temyiz talebinin reddine ilişkin karar da davacı vekilince temyiz edilmiştir.
Nispi harca tabi davanın kabulüne/kısmen kabulüne ilişkin kararın davacı tarafından temyizi halinde, maktu temyiz ilam harcı ve temyiz başvuru harcı alınması gerektiği yönünde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2017/2634 Esas - 2017/1490 Karar sayılı kararı da dikkate alındığında, temyiz dilekçesinin reddine ilişkin ... 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 28.04.2016 tarih 2014/234 Esas - 2016/19 Karar sayılı Ek Kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
Arsa niteliğindeki ... ili, ... ilçesi,...mahallesi, 180 ada 1 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.Ancak;
1-Bozma ilamı öncesi, dava konusu taşınmazın yol yapılmak suretiyle el atılan kısmından arta kalan bölümünde % 50 değer azalışı verilmiş olup, bu hususun davacı taraf lehine usuli kazanılmış hak oluşturduğu gözetilmeden, bozma ilamı sonrası bu bölümde daha az oranda değer azalışına hükmedilmek suretiyle aza karar verilmesi,
2-Dava tarihi itibari ile sorumlu idare ... olduğundan, kabul edilen bedelin ... Belediye Başkanlığından tahsili ile ... aleyhine açılan davanın husumet yokluğu nedeniyle reddine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacı ile davalı ... vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacı ile davalı ...'ndan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 21/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla