Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/22783 E. , 2017/29597 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/22783 E. , 2017/29597 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 492418
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/22783 E. , 2017/29597 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı ... vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı ... vekilince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu .... köyü 198 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesi, ecrimisil talebinin kabulüne karar verilmesinde yöntem olarak bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Dava konusu taşınmazın bilirkişi kurulu raporunda belirtilen özellikleri dikkate alınarak, tespit edilen metrekare birim fiyatına ilave edilecek objektif değer arttırıcı unsurun % 20 oranında olacağı gözetilmeden, daha yüksek objektif değer artış oranı kabul eden bilirkişi raporuna göre fazla zemin ve ecrimisil bedeline hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı ... vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları