Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/22772 E. , 2017/29595 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/22772 E. , 2017/29595 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 389955
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/22772 E. , 2017/29595 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davalı idare vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –

Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu .... (....) köyü 417 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve ecrimisil bedelinin hesaplanmasında bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
Dava konusu 417 parsel numaralı taşınmaz 8.845,00 m2 yüzölçümündedir. 07.07.2011 tarihli fen bilirkişi raporunda dava konusu taşınmazın A ile gösterilen 4.607,78 m²' lik kısmının 415 parsel içerisinde kaldığı belirtildiğinden taşınmazın yüzölçümünde meydana gelen uyuşmazlığın giderilmesi için davacı tarafa süre verilerek sonucuna göre karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Davalı idare vekilinin temyiz itirazları bu yönüyle yerinde olduğundan sair hususlar incelenmeksizin hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları