Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/22591 E. , 2017/30135 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/22591 E. , 2017/30135 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529174
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/22591 E. , 2017/30135 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın reddine dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılar vekilince verilen dilekçe ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:

- K A R A R –
Dava kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, fiilen elatmanın bulunmadığından bahisle davaya bakmanın idari yargının görevi dahilinde olduğundan bahisle, yargı yolunun caiz olmaması nedeniyle davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar vekilince temyiz edilmiştir.
Dosyadaki bilgi ve belgelere göre taşınmaza yol yapılmak suretiyle fiilen elatıldığı anlaşılmış olup, davaya bakma görevi adli yargıya aittir. Bu itibarla;
30.10.2013 günlü fen bilirkişisi raporuna göre taşınmazın (A) harfli 399 m2 kısmına 18-44 metre, (B) harfli 1382 m2 kısmına 12-16 metre ve (C,D,E) harfli toplam 641 m2 kısmına 6 metre genişliğinde yol yapılmak suretiyle el atıldığı belirlenmiştir.
Dava konusu taşınmaz, imar planında oyun ve spor alanı olarak ayrılmış olup, ... Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde bulunan meydan, bulvar, cadde, anayol ve sokaklar ile ilgili olarak, gerek ... Bölge İdare Mahkemesinin 1998/802-1999/972 sayılı kararı gerekse ... Büyükşehir Belediye Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığının 03.04.2001 tarih ve 1070 esas sayılı kararı uyarınca 12 metre ve üstündeki yolların bakım, onarım ve yapımından Büyükşehir Belediye Başkanlığı sorumlu olduğundan ve dava konusu taşınmaza büyük ölçüde ana arter niteliğinde yol yapılmak suretiyle el atıldığı ve taşınmazın bölünerek bu nitelikteki yollara cepheli hale geldiği oyun ve spor alanı olarak kamuya tahsisli taşınmaza yol olarak el atma başladığından proje bütünlüğü kapsamında husumetin ... Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilmesi gerektiği ve davacılar hissesinin tamamının bedeline hükmedilmesi gerektiği kabul edilmelidir.
Bu nedenle; usulüne uygun olarak davaya dahil edildiğine dair bir kayıt bulunmayan, karar başlığında dahili davalı olarak gösterilen ancak gerekceli karar tebligatının ihbar olunan olarak yapıldığı anlaşılan ... yönünden, usulüne uygun olarak davaya dahil edilmiş ise davanın kabulüne, usulüne uygun olarak davaya dahil edilmemiş ise ... davaya dahil ettirilip sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde davanın reddine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılar vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 28/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları