Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/22170 E. , 2017/29602 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/22170 E. , 2017/29602 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 529322
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/22170 E. , 2017/29602 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki ecrimisil davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 07/11/2016 gün ve 2016/2804 Esas - 2016/15514 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l4/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
Davacılardan her biri için hükmedilen miktar 13.390,00 liradan azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 13.390,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davalı idare vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları