5. Hukuk Dairesi 2017/7004 E. , 2017/29940 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/7004 E. , 2017/29940 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:19

5. Hukuk Dairesi 2017/7004 E. , 2017/29940 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 25/04/2016 gün ve 2015/10945 Esas - 2016/6565 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davada, davanın kabulüne dair karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş bu ilama karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dava konusu taşınmazın niteliği dikkate alındığında belirlenen net gelirine % 4 oranında kapitalizasyon faiz uygulanması gerektiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davalı vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18.Hukuk Dairesinin 25.04.2016 gün ve 2015/10945 -2016/6565 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın idare adına tescili istemine ilşikindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Kapama zeytin niteliğindeki taşınmaza net zeytin geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle yasa hükümlerine uygundur. Ancak;
1-Dosyadaki .... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne ait 2013 yılına ait veri cetvelinde, bilirkişi kurulu tarafından değerlendirilen zeytinin üretim masrafı 730 TL, aynı gün dairemizde incelenen aynı kamulaştırma kapsamındaki ... ... Köyüne ait başka bir dosyada bulunan 2014 yılına ait veri cetvelinde ise 585,50 TL olarak bildirildiği anlaşılmaktadır. Bir yıl sonraki üretim masrafının düşmesi hayatın olağan akışına aykırı olan bu durumun ayrıntılı olarak gerekçelerinin .... Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden sorularak araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeye dayalı bilirkişi raporuna göre karar verilmesi,
2-Bilirkişi kurulunca münavebeye alınan zeytine ait 2014 yılı itibarıyla sulu şartlarda dekar başına asgari ve azami verimini, kilogram başına toptan satış fiyatını ve dekar başına ayrıntılı üretim giderini gösterir veri cetvelinin (gider kalemlerini tek tek açıklar biçimde) gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğünden ve 2014 yılına ait zeytin satış fiyatını gösterir veri cetvelinin S.S. .... Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliğinden getirtilip raporun denetlenmemesi,
3-Dava konusu taşınmazın niteliği dikkate alındığında belirlenen net gelirine % 4 oranında kapitalizasyon faizi uygulaması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü suretiyle değer tespiti,
4-Aynı kamulaştırma kapsamında kalan ve dava konusu taşınmazla aynı bölgeden gelen ve Dairemizce incelenen (2014/13112 E. 2015/1723K. , 2014/15113 E. 2015/1791 K. 2014/13387E. 2015/2438 K. 2014/4310 E. 2015/6321 K. 2014/18597 E.2015/7403 K.) tespit ve tescil davalarında, %30 oranında objektif değer artışı verilmesi benimsenerek bu yönden mahkeme kararları bozulduğundan, dava konusu taşınmazın konumu, bilirkişi raporlarında yazılı özellikleri gözönüne alındığında, objektif değer artırıcı unsur oranının %30 olacağı gözetilmeden %20 alınmak suretiyle kamulaştırma bedeli tespit eden bilirkişi kurulu raporuna göre karar verilmesi,
5 -Kamulaştırma Kanununun 4650 sayılı Kanunla değişik 10.maddesinin onbirinci fıkrası uyarınca, kamulaştırması yapılan taşınmaz tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verileceğine ve dava dilekçesinde dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları adına tescili istendiğine göre; mahkemece, sadece dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline karar verilmesi yerine, talebi aşacak şekilde dava konusu taşınmazın TMK nun 999 ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 16/c maddeleri gereğince tapudan terkinine de karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla