5. Hukuk Dairesi 2017/6613 E. , 2017/29901 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/6613 E. , 2017/29901 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:20

5. Hukuk Dairesi 2017/6613 E. , 2017/29901 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 16/02/2016 gün ve 2016/693 Esas - 2016/2614 Karar sayılı ilama karşı davalılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkin davanın kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş, bu karara karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosyadaki kanıt ve belgeler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün parsel sorgulama uygulama sitesinden edinilen bilgiler gözönünde bulundurulduğunda dava konusu taşınmazın arsa vasfında olduğu,
Bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından,
Davalı vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile kapatılan 18. Hukuk Dairesinin 16.02.2016 gün 2016/693-Esas -2016/2614 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın yol olarak tapudan terkini istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki .... Mahallesi 87 ada 3 parsel sayılı taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde ve tespit edilen bedelin bloke ettirilerek hükmün kesinleşmesi beklenmeden davalı tarafa ödenmesine, dava konusu taşınmazın davalılar adına olan tapu kaydının iptali ile yol olarak terkinine karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1-Dava konusu taşınmazın kamulaştırılan alan dışında kalan 54,27 m²’lik kısmının yüzölçümü ve geometrik şekli dikkate alınarak kullanıma elverişsiz hale geldiğinden bedeline hükmedildiği halde, davacı idare lehine tesciline karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın idare adına tesciline ilişkin davaların bu niteliği gereği vekille temsil edilen taraflar yararına maktu avukatlık ücretine hükmedilmesi gerekirken davacı idare lehine avukatlık ücreti verilmemesi,
3-Taşınmaz üzerindeki yapı ve muhdesatların dava tarihi esas alınarak resmi birim fiyatları üzerinden değerinin tespit edilmesi gerekirken, yol çalışması yapıldığından keşif tarihinde taşınmaz üzerinde muhdesatın mevcut olmadığı gerekçesiyle idarenin kıymet takdir tutanağında belirtilen bedeli esas alan rapora göre hüküm kurulması,
4- Dava tarihinden itibaren dört aylık sürenin bittiği tarihten, karar tarihine kadar tespit edilen kamulaştırma bedeline faiz uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden, hükmün açıklanan nedenlerle HUMK'nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, davalılardan peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla