Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/6596 E. , 2017/29903 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/6596 E. , 2017/29903 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 489315
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/6596 E. , 2017/29903 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca incelenmesi, davacılardan ... vd. ile davalılardan ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup uyuşmazlık anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
- K A R A R –
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili ve ecrimisil istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; davacılardan ... vd. ile davalılardan ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekillerince temyiz edilmiştir.
Dosyada bulunan kanıt ve belgelere göre; dava konusu taşınmaza ilişkin ... 7. Asliye Hukuk Mahkemesi' nin 2010/269 Esas, 2013/403 Karar sayılı dosyası ile dosyamız davacıları tarafından, üçüncü kişiler aleyhine, tabi tutulan imar uygulamalarının dayanağı olan .... Belediye Encümeni' nin 402 ve 100 sayılı kararlarının iptal edildiği ileri sürülerek tapu iptal ve tescil ile kadastral parselin ihyası davası açılmıştır.
Mahkemece dava konusu taşınmazın mülkiyetine ilişkin olan bu davanın halen derdest olduğu anlaşıldığından, sözü edilen davanın bekletici mesele yapılarak sonucuna göre karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Davacılardan ... vd. ile davalılardan ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları