5. Hukuk Dairesi 2017/6497 E. , 2017/29944 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/6497 E. , 2017/29944 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:22

5. Hukuk Dairesi 2017/6497 E. , 2017/29944 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Kapatılan 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 25/04/2016 gün ve 2015/10939 Esas - 2015/6560 Karar sayılı ilama karşı davalıdan vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkin davada, davanın kabulüne dair karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş bu ilama karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dava konusu taşınmazın niteliği dikkate alındığında belirlenen net gelirine %4 oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerektiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davalı vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18.Hukuk Dairesinin 25.04.2016 günlü ve 2015/10939-2016/6560 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Yasayla değişik 2942 sayılı Yasanın 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazın idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Arazi niteliğindeki taşınmaza net geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle yasa hükümlerine uygundur. Ancak;
1-Dava konusu taşınmazla aynı bölgede bulunan 04.10.2012 tarihi itibariyle değerlendirilen bir başka taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti davasının Dairece yapılan temyiz incelemesinde (.... Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2014/569E.-2015/152 K, Dairenin 2015/14202E.-13651 K. Sayılı) hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda sulu arazide münavebeye buğday, saman, t.fasülye, d.biber ve enginar alınarak bedel tespit edilmesine ve münavebe planı Dairemizce uygun bulunmasına rağmen dava konusu dosyada münavebe planında 1.yıl buğday, 2.yıl fasülye, 3.yıl biber. 4.yıl k.lahana ürününün alınması suretiyle bedel tespit edilmiş olması,
2- Dava konusu taşınmazın niteliği dikkate alındığında belirlenen net gelirine % 4 oranında kapitalizasyon faizi uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü suretiyle değer tespiti,
3-Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasayla değişik 10. maddesinin onbirinci fıkrasına göre kamulaştırması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verilir. Dava dilekçesinde dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili istendiğine göre, mahkemece dava konusu taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı idare adına tesciline karar verilmesi gerekirken, talebi aşacak şekilde dava konusu taşınmazın TMK.nun 999. maddesi gereğince tapudan terkinine karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar gözönünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla