5. Hukuk Dairesi 2017/6347 E. , 2017/29904 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/6347 E. , 2017/29904 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:22

5. Hukuk Dairesi 2017/6347 E. , 2017/29904 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18. Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 17/11/2015 gün ve 2015/4632 Esas - 2015/20937 Karar sayılı ilama karşı davacı ile davalı ... vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş, bu karara karşı davacı ve davalı ... vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Davacı ve davalı ... vekillerinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HMK'nun 440. maddesi yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde görülmemiştir.
Yapılan incelemede;
1- Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda fiilen el atıldığı belirtilen ve Şev1, A1, B1, Y1, Y3, C1, D1 olarak gösterilen kısımlarının bedeline hükmedilmesinde ve davacı adına tesciline karar verilmesinde bir sakınca bulunmadığı ancak E1 olarak gösterilen kısmında yüzölçümü ve geometrik durumu nazara alındığında %50 oranında değer düşüklüğü olacağı,
2- Dairemizin 06.11.2012 gün 2012/7432 Esas-21496 Karar sayılı bozma ilamında taşınmaz için takdir edilen TL/m² bedelinin bozma konusu yapılmadığından 1.072,00-TL/m² ye hükmedilmesinin doğru olduğu,
Bu kez yapılan inceleme ile anlaşıldığından,
Davacı ve davalı ... vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 18. Hukuk Dairesinin 08.12.2015 gün 2015/16811-Esas -2015/18001 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma kararı gereğince inceleme ve işlem yapılarak hüküm kurulmuş, karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Taraf vekillerinin aşağıdaki benlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları bozma ile kesinleşen yönlere ilişkin olduğundan yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Dava konusu taşınmazın hükme esas alınan bilirkişi raporunda E1 olarak gösterilen kısmında yüzölçümü ve geometrik durumu nazara alındığında %50 oranında değer düşüklüğü olacağı gözetilmeden bu bölüm yönünden daha yüksek oranda değer düşüklüğü verilmek suretiyle fazla bedel tespit edilmesi,
2-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı uyarınca;
6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Dava konusu taşınmaza 04.11.1983 tarihinden sonra el atıldığı anlaşıldığından nisbi harç ve vekalet ücretine hükmedilmemesi,
3-Hakkında husumetten red kararı verilen davalılardan ... kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihi itibariyle yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre 1.500,00-TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken yerinde olmayan gerekçe ile 1.200,00-TL vekalet ücretine hükmedilmiş olması,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacılar ile davalı ... Başkanlığınden peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz edenlerden peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla