Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/5864 E. , 2017/29946 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/5864 E. , 2017/29946 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 387978
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/5864 E. , 2017/29946 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 19/10/2015 gün ve 2015/1455 Esas - 2015/14632 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -

4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemli davada, davanın kabulüne dair karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş bu ilama karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
1-Dava, 4650 sayılı Yasayla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine göre değerlendirmesi dava tarihi esas alınarak yapılması gerekir.
Belirtilen nedenle dava konusu taşınmaza dava tarihi olan 2014 yılı verileri esas alınmak suretiyle değer biçilmesi gerekirken, bilirkişi raporunda 2013 yılı verileri uygulanıp dava tarihine endeksleme yapıldığı,
2-Hükme esas alınan bilirkişi raporuna göde dava konusu taşınmaz sulu tarım arazisi niteliğinde olduğundan taşınmazın bedeli tespit edilirken kapital faizin % 4 oranında kabul edilmesi gerektiği,
Bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davalı vekilini karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18. Hukuk Dairesinin 19.10.2015 gün ve 2015/1455-14632 sayılı bozma ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş, hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Kapama zeytin niteliğindeki taşınmaza net zeytin geliri esas alınarak değer biçilmesi yöntem itibariyle yasa hükümlerine uygundur. Ancak;
1-4650 sayılı Yasayla değişik 2942 sayılı Yasanın 15/son maddesi uyarınca değerlendirmenin dava tarihi olan 2014 yılı resmi verilerine göre yapılması gerekirken, 2013 verileri uygulanıp dava tarihine endeksleme yapılarak taşınmazın değerini belirleyen raporun hükme esas alınması,
2-Taşınmazın sulu tarım arazisi niteliği, konumu ve yüzölçümü dikkate alındığında değeri belirlenirken kapitalizasyon faiz oranının % 4 uygulanması gerekirken, bu oranın % 5 kabulü ile az bedel tespiti,
3-Kamulaştırılan taşınmazda bulunan enkazın alınması mal sahibinden istenemez. Başka bir ifade ile taşınmaz maliki enkazı almaya zorlanamaz. Takdir komisyonu, enkazın mal sahibine ait olduğunu belirtmiş mal sahibi de buna itiraz etmemiş ve dava konusu yapmamış ise enkaz değeri tespit edilerek bu bedelin kamulaştırma bedelinden düşülmesi gerekir. Böyle bir durum yoksa enkaz, belirlenen bedelden düşülemez. Mahkemece enkazın akibetinin araştırılması, kim tarafından alındığının saptanması ve sonucuna göre karar verilmesi gerekirken bu konuda hiçbir inceleme yapılmadan karar verilmesi,
4-Dava konusu taşınmazın kullanım amacı yüzölçümü ve geometrik şekli dikkate alındığında kamulaştırmadan arta kalan 666,9m²'lik kısmında herhangi bir değer kaybı olmayacağı düşünülmeden, hükme esas alınan bilirkişi kurulu raporunda bu kısma % 15 değer kaybı verilerek yüksel bedel tespiti,
5-Kamulaştırma Yasası'nın 4650 sayılı Yasayla değişik 10.maddesinin 11. fıkrasına göre, kamulaştırması yapılan taşınmaz mal tahsis edildiği kamu hizmeti itibariyle sicile kaydı gerekmeyen bir niteliğe dönüşmüş ise, istek halinde mahkemece sicil kaydının terkinine karar verilir.Dava dilekçesinde davacı idarenin tescil talebiyle birlikte ayrıca terkin talebi bulunmadığından, kamulaştırılan taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi ile yetinilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan karar düzeltme harcı ile peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 26/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları