Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/5670 E. , 2017/29696 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/5670 E. , 2017/29696 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 388515
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/5670 E. , 2017/29696 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 15/10/2015 gün ve 2015/12672 Esas - 2015/14614 Karar sayılı ilama karşı davacılar ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R -


2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun l4/3 maddesi gereğince, kamulaştırma davalarında paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı yoktur.
Davacılar ile ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının her biri için hükmedilen miktar 13.390-TL'den azdır. Dairemiz karar tarihinde yürürlükte bulunan HUMK.nun 5219 sayılı Yasa ile değişik 440.maddesi uyarınca, miktar ve değeri 13.390-TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanmasına veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, temyiz edenlerden peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 25/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.  • POPULER KONULAR

Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları