Forum ana sayfa 5. Hukuk Dairesi 2017/5599 E. , 2017/28992 K.

5. Hukuk Dairesi 2017/5599 E. , 2017/28992 K.


kararara.com Kullanıcı avatarı
Site Yöneticisi

Mesajlar: 491982
Konum: İstanbul5. Hukuk Dairesi 2017/5599 E. , 2017/28992 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 07/04/2014 gün ve 2014/1588 Esas - 2014/6339 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

-K A R A R-

Dava edilip sonuca bağlanan miktar 11.530,00 Liranın altındadır.
HUMK.nun değişik 440. maddesinin 3 nolu fıkrasının 1 nolu bendine göre miktar ve değeri 11.530,00 liradan az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay kararlarına karşı, karar düzeltme yoluna gidilemez.
Yukarıda açıklanan nedenle davalı vekilinin karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Dön Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Kararları