5. Hukuk Dairesi 2017/5581 E. , 2017/29007 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/5581 E. , 2017/29007 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:26

5. Hukuk Dairesi 2017/5581 E. , 2017/29007 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında 18. Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 05/10/2015 gün ve 2015/14286 Esas - 2015/13636 Karar sayılı ilama karşı taraf vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R –

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş, bu karara karşı taraf vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Taraf vekillerinin aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan sair karar düzeltme istekleri HMK'nun 440. maddesi yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde görülmemiştir.
Yerel mahkeme kararı, bozma kararı ile birlikte ortadan kalkıp hukuki geçerliliğini yitirmekte olup, bozulan karar sonraki kararın eki niteliğinde değildir. Bu nedenle, bozma kararından sonra mahkemece kurulacak yeni hüküm HMK'nın 297. maddesine uygun olarak oluşturulmalıdır. Mahkemece hüküm fıkrasında yer alan ve bozmaya konu yapılmayan bölüm yönüyle de ilk hükümdeki gibi karar vermesi gerekmektedir. (Hukuk Genel Kurulu’ nun 2017/3-3005 Esas, 2017/1491 Karar sayılı kararı)
Yapılan incelemede; mahkemece tamamına .... Kent Mezarlığı kapsamında el atılan dava konusu taşınmazlardan 6551 ada 6 parselin kamulaştırmasız el atma nedeniyle belirlenen tazminat bedelinin gösterilip bu bedele dava tarihinden itibaren faiz işletilmesiyle yetilmesi gerekirken .... 12. İcra Müdürlüğünün 2013/612 Esas sayılı dosyasına ödenmiş olduğu gerekçesiyle yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi yönünden de bozma yapılması gerektiği anlaşılmakla,
Taraf vekillerinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 18. Hukuk Dairesinin 05.10.2015 gün 2015/14286-Esas -2015/13636 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş, karar taraf vekilleri tarafından temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu .... Mahallesi, 6551 ada 6 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde ve alınan rapor uyarınca bedelinin tahsiline karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Anayasa Mahkemesinin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı uyarınca;
6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası “09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği” gerekçesiyle Anayasanın 2. ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Dava konusu taşınmaza 04.11.1983 tarihinden sonra el atıldığı anlaşıldığından nisbi harc ve vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2-Mahkemenin ilk kararında tespit edilip, idarece davalı adına bankaya yatırılan ile bozmadan sonra hüküm altına alınan bedel arasındaki farkın (idarece fazladan yatırılmış olan paranın) davalı tarafça bankadan çekilmesine kadar işlemiş mevduat faizi ile birlikte davacı idareye ödenmesine karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
3-Mahkemece tamamına ... Kent Mezarlığı kapsamında el atılan dava konusu taşınmazlardan 6551 ada 6 parselin kamulaştırmasız el atma nedeniyle belirlenen tazminat bedelinin gösterilip bu bedele dava tarihinden itibaren faiz işletilmesiyle yetilmesi gerekirken ... 12. İcra Müdürlüğünün 2013/612 Esas sayılı dosyasına ödenmiş olduğu gerekçesiyle yeniden karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, taraflardan peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 18/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla