5. Hukuk Dairesi 2017/5394 E. , 2017/29081 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/5394 E. , 2017/29081 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:26

5. Hukuk Dairesi 2017/5394 E. , 2017/29081 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18.Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 10/09/2015 gün ve 2015/8313 Esas - 2015/12473 Karar sayılı ilama karşı davalı vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemli davada, mahkemenin bozma ilamına uyalarak verdiği davanın kabul kararı taraf vekillerinin temyizi üzerine düzeltilerek onanmış bu ilama karşı davalı vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre; dava konusu taşınmaza ... Valiliği İl İdare Kurulunun 06.06.2001 tarih ve 23 sayılı kararıyla kabul edilen ve 18.06.2001 tarihinde ... Valiliğince onaylanan 1/1000 ölçekli Mevzi İmar Planı gereğince ticari depolama alanı olarak planlıdır.
1/1000 Mevzi İmar Planında bulunması nedeniyle arsa niteliğinde olan taşınmaza 18. Hukuk Dairesi'nin 18.02.2013 gün ve 2013/500-1916 sayılı ilamı ile arazi olarak değer biçilmesi gerektiğinden bahisle bozulmuş ise de; 18.Hukuk Dairesi'nin maddi hataya dayalı olarak yapmış olduğu bozma taraflar aleyhine usuli kazanılmış hak teşkil etmeyeceği gözetildiğinde dosya içinde dava konusu taşınmaza arsa olarak değer biçen rapora göre davanın kabul edilmesi gerekirken, arazi niteliğinde kabulü ile değer tespit edildiği bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davalı vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18.Hukuk Dairesi'nin 10.09.2015 gün ve 2015/8313-12473 sayılı düzeltilerek onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, 4650 sayılı Kanunla değişik 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesine dayanan kamulaştırma bedelinin tespiti ve kamulaştırılan taşınmazın davacı idare adına tescili istemine ilişkindir.
Mahkemece uyulan bozma ilamına göre davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
1-Dosya içindeki ... .... Belediye Başkanlığı'nın 21.01.2010 tarihli cevap yazılarına göre; dava konusu taşınmaza 18.06.2001 tarihinde ... Valiliğince onanan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planında ticari depolama alanı olarak ayrıldığı bu nedenle arsa niteliğinde olduğu anlaşılmakla dosya içindeki 02.11.2011 tarihli bilirkişi raporuna göre davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmadığı gibi,
2-Dava konusu taşınmazın kamulaştırma bedelinin mahkemece tespitine taşınmaz malın davacı idare adına tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesi gerekirken, infazda tereddüt yaratacak şekilde taşınmazın kamulaştırmasız el atılan kısmının kamulaştırma bedelinin yazılması,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalıdan peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine, temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla