5. Hukuk Dairesi 2017/5270 E. , 2017/29083 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/5270 E. , 2017/29083 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:27

5. Hukuk Dairesi 2017/5270 E. , 2017/29083 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kısmen kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca ONANMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 02/07/2015 gün ve 2015/5283 Esas - 2015/11778 Karar sayılı ilama karşı davacı ile davalılardan Melikgazi Belediye Başkanlığı vekillerince verilen dilekçeler ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
-K A R A R-
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemli davada mahkemenin bozma ilamına uyularak ... aleyhine açılan davanın kısmen kabulüne, dava konusu taşınmazdan itiraz gören 77, 78 ve 79 parseller yönünden idari yargının görevli olması nedeniyle usulden reddine ... yönünden de yeniden hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar taraf vekillerinin temyizi üzerine onanmış, bu ilama karşı davacı ile ... vekillerince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre;
Dairemizin 08.06.2010 gün ve 2010/4664-10611 sayılı bozma ilamı ile " ana arter niteliğindeki yolun bedelinin Büyükşehir Belediye Başkanlığından tahsiline karar verildiği ve yol geçirme ile imar uygulamasının başladığı, bu nedenle el atmadan arta kalan bölümlerdeki imar planında konut alanı dışında kalan yol ve yeşil alana rastlayan kısımların da bedeline hükmedilmesi" gerektiğinden bahisle mahkeme kararı bozulmuş, mahkemece bozma ilamına uyularak bu kısımların bedeline hükmedilmiş ise de, bozma sonrası dava konusu taşınmaza mahkeme kararı niteliği ile itiraz edilerek 76, 77, 78 ve 79 sayılı parsellere ayrıldığı 76 sayılı parseline ana arter niteliğinde 77,78 ve 79 sayılı parsellere de fiilen el atılmamakla birlikte imar planındaki konumlarına göre yol ve yeşil alana rastlayan kısımların bedeline hükmedilmemesi nedeniyle Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 10.06.2013 gün ve 2013/3956 -10076 sayılı bozma ilamında dava konusu taşınmazın ifrazıyla oluşan 77, 78 ve 79 parsellerde genel ve düzenleyici bir işlem olan imar planı nedeniyle kamu hizmetine özgülenmesinden dolayı idari işlem ve eylemden doğan zarara ilişkin görerek idari yargının görevi olmasından bahsedilerek mahkemenin kararı bozulmuş ise de dava konusu taşınmazın mahkeme kararı ile ifraz olan 77, 78 ve 79
parsellere fiilen el atılmamakla birlikte arta kalan kısımlara yönelik olarak fiilen imar uygulamasına başlandığı proje bütünlüğü nedeniyle bu kısımlardaki kamuya özgülenen bölümlerin bedeline hükmedilmesi gerekirken 18. Hukuk Dairesince maddi hataya dayalı bozma yapıldığı bu bozmanın taraflar aleyhine usuli kazanılmış hak teşkil etmeyeceği de gözetilerek 77, 78 ve 79 parsellerdeki arta kalan imar planında yol ve yeşil alana rastlayan kısımların bedeline hükmedilmesi gerektiğinin düşünülmemesi,
2- 13.03.2015 gün ve 29294 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 gün ve 2013/95-2014/176 sayılı kararı ile;
6487 sayılı Yasanın 21. maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun başlığı ile birlikte değiştirilen geçici 6. maddesinin on üçüncü fıkrası "09.10.1956 ile 04.11.1983 tarihlerini kapsayan dönemde oluşan mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla getirilen ve malikler aleyhine bir takım hükümler içeren bu istisnai düzenlemenin 04.11.1983 tarihinden sonraki dönem içinde uygulanmasının hukuk güvenliğini zedeleyeceği" gerekçesiyle Anayasanın 2 ve 35. maddelerine aykırı bulunarak iptal edilmiştir.
Bu durumda; 04.11.1983 tarihinden sonraki dönemde el atılan taşınmazla ilgili davada nispi harç ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinden,
3-Bozma kararı ile mahkeme hükmü ortadan kalktığından davalı ... yönünden yeniden hüküm kurulması gerekirken, hüküm kurulmasına yer olmadığına dair karar verildiği mahkeme kararının bu nedenlerle bozulması gerekirken onandığı bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla;
Taraf vekillerinin karar düzeltme istemlerinin bu yönden kabulü ile Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 03.07.2015 gün ve 2015/5283-11778 sayılı olama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede
Hükmün yukarıda belirtilen nedenlerle BOZULMASINA, davacı ile davalılardan Melikgazi Belediye Başkanlığından peşin alınan temyiz ve karar düzeltme harçlarının istenildiğinde iadesine, davalılardan .... Beldiye Başkanlığından peşin alınan temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve tarafların temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla