5. Hukuk Dairesi 2017/5141 E. , 2017/29080 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/5141 E. , 2017/29080 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:28

5. Hukuk Dairesi 2017/5141 E. , 2017/29080 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi


Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca DÜZELTİLEREK ONANMASI hakkında 18. Hukuk Dairesinden çıkan kararı kapsayan 02/04/2015 gün ve 2015/3637 Esas - 2015/4989 Karar sayılı ilama karşı davalı idare vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:

- K A R A R –

Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemli davada, mahkemece davanın kabulüne dair kararı davalı idare vekilinin temyizi üzerine düzeltilerek onanmasına karar verilmiş; bu ilama karşı davalı idare vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Dosya içindeki bilgi ve belgeler, Yargıtay ilamında yazılı gerekçelere göre, davalı idare vekilinin sair karar düzeltme istemleri HUMK'nun 440.maddesinde yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından yerinde değildir. Ancak;
Dosya içindeki bilgi ve belgelerden;
Dava konusu taşınmaza ilişkin .... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca 6.951,39 m²'lik kısmının kamulaştırılması nedeniyle davacılar aleyhine .... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/479 Esas - 2012/435 Karar sayılı dosyasında açılan ve karara bağlanan tespit ve tescil davası açıldığı, işbu dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda 6.756,35 m²'lik kısmın ... caddesinde kalıp, ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın sorumlu olduğunun belirtildiği gözetildiğinde dosya mahkemesinden getirtilerek, hükme esas alınan fen bilirkişi raporu, zemine yeniden uygulanmak suretiyle, davalı ... Belediye Başkanlığı'nın yetki ve sorumluluğundaki kısımların kesin olarak tespiti gerekirken, eksik inceleme ile hüküm kurulduğu, yine bedeline hükmedilmediği halde, 103,14 m²'lik kısmın tapusunun iptaline karar verildiği gibi, el atılan kısımlardaki davacılar payının iptali yerine taşınmazın tapusunun iptaline karar verildiği;
Bu kez yapılan incelemede anlaşılmakla,
Davalı idare vekilinin karar düzeltme isteminin bu yönden kabulü ile 18. Hukuk Dairesi'nin 02/04/2015 gün ve 2015/3637-4989 sayılı düzeltilerek onama ilamının kaldırılmasına karar verildikten sonra yapılan incelemede;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, davalı idare vekilince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak değer biçilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Ancak;
1)Aynı taşınmaza ilişkin davacılara karşı ... Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca açılan tespit ve tescil davasında, 6.951,39 m²'lik kısmın tapusunun iptaline karar verildiği, işbu dava dosyasında hükme esas alınan bilirkişi raporunda ... Büyükşehir Belediye Başkanlığının sorumlu olduğu alanın yüzölçümü 6.756,35 m² olarak tespit edildiği gözetildiğinde, bu husustaki çelişki giderilerek davalı idarenin sorumlu olduğu kısmın kesin olarak tespiti için fen bilirkişi marifetiyle taşınmaz başında keşif yapılıp, ... 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/479 Esas - 2012/435 Karar sayılı dosyasındaki hükme esas alınan fen bilirkişi raporu da zemine uygulanmak suretiyle yeniden rapor alınmadan, eksik inceleme ile hüküm kurulması,
2)Trafo alanı olarak belirlenen 103,14 m²'lik kısmın bedeline hükmedilmediği halde, tapusunun iptaline karar verilmesi,
3)El atılan kısımda davacı paylarının iptali yerine tamamının tapusunun iptaline karar verilmesi,
4)2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen geçici 6.maddesinin 12 ve 13.fıkraları 13/03/2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 13/11/2014 tarih, 2013/95 Esas - 2014/176 Karar sayılı kararı ile iptal edildiğinden; 04/11/1983 tarihinden sonra el atılan taşınmazlar yönünden temyiz edenin sıfatı da dikkate alınarak nispi harca hükmedilmesi gerektiğinden,
Mahkeme kararının açıklanan nedenlerle davalı idare vekilinin temyiz itirazı doğrultusunda BOZULMASINA, peşin alınan karar düzeltme harcı ile temyiz harcının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harcının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla