5. Hukuk Dairesi 2017/5121 E. , 2017/29117 K.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kararara.com
Site Yöneticisi
Mesajlar: 535956
Kayıt: 24 Şub 2012 14:16
Meslek: Site Yöneticisi
Konum: Ankara
İletişim:

5. Hukuk Dairesi 2017/5121 E. , 2017/29117 K.

Mesaj gönderen kararara.com » 29 Ağu 2018 00:29

5. Hukuk Dairesi 2017/5121 E. , 2017/29117 K.

"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi

Taraflar arasındaki kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili davasının kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün Yargıtay'ca BOZULMASI hakkında Daireden çıkan kararı kapsayan 30/04/2015 gün ve 2015/4014 Esas - 2015/7192 Karar sayılı ilama karşı davacılar vekilince verilen dilekçe ile karar düzeltilmesi istenilmiş olmakla, dosyadaki belgeler okunup gereği konuşulup düşünüldü:
- K A R A R –
Kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkin davanın kısmen kabulüne dair verilen karar taraf vekillerinin temyizi üzerine bozulmuş; bu karara karşı, davacılar vekilince karar düzeltme isteminde bulunulmuştur.
Kısmen kabul edilen asıl davada kabul ve red oranına göre davalı idareye yükletilecek yargılama giderinin 750,00-TL olması gerekirken 89,60-TL’ ye hükmedilmesi yönünden de bozma yapılması gerektiği;
Bu kez yapılan inceleme ile anlaşılmakla,
Davacılar vekilinin karar düzeltme isteminin kabulü ile 18. Hukuk Dairesinin 30.04.2015 gün 2015/4014-Esas -2015/7192 Karar sayılı bozma kararının kaldırılmasına karar verildikten sonra işin esasının incelenmesinde;
Dava, kamulaştırmasız el atılan taşınmaz bedelinin tahsili istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kısmen kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Mahallinde yapılan keşif sonucu ..... Mahallesi, 2869 ada 45 parsel sayılı taşınmazın dava tarihindeki değerinin biçilmesinde yöntem itibariyle bir isabetsizlik görülmemiştir.
Bu nedenle; taraf vekillerinin aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan sair temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak;
1-Bilirkişi kurulu raporunda somut emsal olarak incelenen 5102 ada 1 parsel sayılı taşınmazın, dosyada bulunan belediye başkanlığı cevap yazılarına göre, İmar Kanununun 15. ve 16. maddeleri gereğince meydana gelen imar parseli, dava konusu 2869 ada 45 parselin ise dava tarihi itibarıyla kadastro parseli olduğu anlaşıldığından; dava konusu taşınmazın emsalle karşılaştırma sonucu bulunan kamulaştırmasız el atma bedelinden düzenleme ortaklık payına karşılık gelecek oranda indirim yapılması gerektiği düşünülmeden, kamulaştırmasız el atma bedelini fazla tespit eden rapora göre karar verilmesi,
2-2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu'nun 6487 sayılı Kanunla değiştirilen Geçici 6.maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları 13.03.2015 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 13.11.2014 tarih, 2013/95 Esas ve 2014/176 Karar sayılı kararıyla iptal edildiğinden; 04.11.1983 tarihinden sonra el atılan taşınmazlar yönünden, kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davalarda, mahkeme ve icra harçları ile her türlü vekalet ücretinin nispi olarak uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,
3-Kısmen kabul edilen asıl davada kabul ve red oranına göre davalı idareye yükletilecek yargılama giderinin 750,00-TL olması gerekirken 89,60-TL’ ye hükmedilmesi,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, davacılardan peşin alınan karar düzeltme harcının istenildiğinde iadesine, taraflardan peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 19/12/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.Cevapla